7 Bước Giao Việc Hiệu Quả – Bob Johnson

Người ta thường nói những Nhà quản lý "làm việc đúng" trong khi các Nhà lãnh đạo "làm đúng việc"....