Trắc nghiệm OKRs cho CEO

Đối tượng CEO, Giám đốc công ty
Số lượng 50 câu
Thời gian 30 phút

Trắc nghiệm OKRs cho quản lý

Đối tượng Quản lý cấp trung trong công ty
Số lượng 50 câu
Thời gian 30 phút

Trắc nghiệm Hướng dẫn đưa OKRs vào doanh nghiệp

Đối tượng Chủ doanh nghiệp đã có kiến thức về OKRs đang chuẩn bị triển khai OKRs
Số lượng 50 câu
Thời gian 30 phút

Trắc nghiệm OKRs cho nhân viên

Đối tượng Nhân viên để áp dụng OKRs vào trong công việc hàng ngày
Số lượng 50 câu
Thời gian 30 phút

Trắc nghiệm hướng dẫn viết OKRs tốt

Đối tượng Người mới tìm hiểu về OKRs, đang xây dựng bộ OKRs cho bản thân hoặc đội nhóm
Số lượng 50 câu
Thời gian 30 phút

Trắc nghiệm OKRs cho người mới bắt đầu

Đối tượng Người mới tìm hiểu về OKRs
Số lượng 50 câu
Thời gian 30 phút