Video chia sẻ của Christina Wodtke (Tác giả cuốn sách Radical Focus – Bí mật của sự tăng trưởng) trong Warm Gun 2014 về cách hoàn thành các mục tiêu lớn với Mục tiêu & Kết quả chính (OKRs) thông qua câu chuyện về một Starup trong cuốn sách của mình.

Trong video này Christina Wodtke cũng đưa ra các ví dụ về cách áp dụng OKRs thành công của các công ty lớn như Intel, Google…