Bạn đang áp dụng OKRs và đang đến gần một quý mới, đã đến lúc tổng kết OKRs của bạn từ quý hiện tại và bắt đầu suy nghĩ về các mục tiêu sắp tới.

Video này sẽ cung cấp cho bạn những điều cần biết cho việc Tổng kết OKRs – Chấm điểm phân loại vào cuối chu kỳ.

Tìm hiểu thêm trong bài viết: Mọi thứ bạn cần biết về tổng kết OKRs cuối chu kỳ.