OKRs và KPIs là 2 công cụ khác nhau được sử dụng cho 2 mục đích khác nhau.

Video này sẽ giúp các bạn hiểu rõ về hai công cụ này và có cách phối hợp để đạt hiểu quả tối đa.

Tìm hiểu thêm trong bài viết: So sánh OKRs và KPIs – Khác nhau như thế nào?