Rick Klau (Đối tác của Google Ventures) đề cập đến giá trị của việc đặt ra các mục tiêu và kết quả chính (OKRs) và cách OKRs được thực hiện tại Google từ năm 1999.

Video sẽ giúp bạn hiểu được các tính chất của OKRs và cách áp dụng OKRs vào trong tổ chức của bạn một cách hiệu quả.