OKRs bao gồm Objective và Key Results. Mỗi bộ OKRs thuộc về một chủ sở hữu duy nhất. Vì vậy bí quyết để toàn bộ tổ chức có thể thực hiện OKRs tốt đó là toàn bộ thành viên trong tổ chức đều phải biết cách viết OKRs tốt.

Video chia sẻ về cách để viết ra những Objective và Key Results tốt cho quản lý và nhân viên.

Hoặc bạn viết OKRs tốt, hoặc bạn … đừng làm OKRs!

Tìm hiểu thêm về cách viết OKRs trong bài viết: Hướng dẫn cách viết OKRs (kèm Checklist & Ví dụ)