Trắc nghiệm OKRs cho CEO

Đối tượng: CEO, Giám đốc công ty
Số lượng: 50 câu
Thời gian: 30 phút
Thời gian còn lại:
00 Giờ
00 Phút
00 Giây

Câu 1: Các sai lầm chính khi thực hiện OKRs?

Câu 2: Thiết lập mục tiêu đa chiều có tác dụng như thế nào?

Câu 3: Khi viết Kết quả chính cần đảm bảo điều gì?

Câu 4: Theo John Doerr doanh nghiệp cần có yếu tố nào kết hơp với OKRs để có thể "dẫn đầu cuộc đua" trên thị trường?

Câu 5: CFRs là viết tắt của

Câu 6: Kết thúc Check-in người quản lý phải làm gì?

Câu 7: Một chu kỳ OKRs điển hình sẽ kéo dài trong bao lâu?

Câu 8: Nguyên tắc của OKRs sẽ mang lại điều gì?

Câu 9: Sự kết nối trong hệ thống OKRs là kết nối giữa

Câu 10: Khi thuyết phục toàn bộ nhân viên thực hiện CEO cần lưu ý những điều gì?

Câu 11: Trong một chu kỳ mỗi cá nhân nên có bao nhiêu Objective?

Câu 12: Cần thực hiện bao nhiêu bước để đưa OKRs vào doanh nghiệp?

Câu 13: Mục tiêu trong tổ chức được minh bạch sẽ mang lại lợi ích gì?

Câu 14: OKRs được phân thành những loại nào?

Câu 15: Trước khi triển khai OKRs tổ chức nên có kế hoạch học tập OKRs trong bao lâu?

Câu 16: Muốn thực hiện OKRs thành công các tổ chức cần phải có những văn hoá nào?

Câu 17: Để thực hiện OKRs một cách tốt nhất, với quy mô từ 15 người trở lên, bạn nên sử dụng công cụ nào?

Câu 18: Câu hỏi đặt ra khi viết bộ OKRs của Giám đốc là gì?

Câu 19: Đặc điểm của MBO (Management By Objectives) là gì?

Câu 20: Vì sao cần phải đảm bảo đúng Nguyên tắc khi thực hiện OKRs?

Câu 21: Mỗi bộ OKRs thuộc sở hữu của ai?

Câu 22: OKRs được thiết lập theo chiều nào?

Câu 23: OKRs công ty thuộc về ai?

Câu 24: Câu hỏi để thu thập ý tưởng về mục tiêu của công ty là gì?

Câu 25: Đâu không phải đặc điểm của OKRs?

Câu 26: Quá trình thiết lập OKRs cho toàn bộ công ty sẽ mất bao nhiêu thời gian?

Câu 27: Khi nào chúng ta nên sử dụng Kết quả chính Input (Đầu vào)?

Câu 28: Cấu trúc của một bộ OKRs bao gồm?

Câu 29: Đâu là điểm khác biệt của OKRs so với MBO (Management by Objective)

Câu 30: Vì sao CEO cần thuyết phục nhóm micro-influence thực hiện OKRs?

Câu 31: Thực hiện nhịp chu kỳ OKRs đều đặn sẽ mang lại lợi ích gì?

Câu 32: Khi công bố mục tiêu đến toàn bộ tổ chức, người CEO cần phải

Câu 33: Để có thể đặt được mục tiêu, thành viên trong tổ chức cần nắm vững điều gì?

Câu 34: Cuộc họp Check-in nên diễn ra với tần suất như thế nào?

Câu 35: OKRs cam kết hoàn thành tốt là cần đạt được tối thiểu bao nhiêu %?

Câu 36: OKRs sẽ phù hợp nhất đối với những kiểu tổ chức nào?

Câu 37: CFRs có vai trò như thế nào với OKRs?

Câu 38: Vì sao CEO cần thuyết phục nhóm quản lý cấp trung thực hiện OKRs?

Câu 39: Đâu là phát biểu đúng về kết quả chính Input (Đầu vào)?

Câu 40: Một cuộc họp Check-in sẽ bao gồm những ai?

Câu 41: Đâu là lỗi sai khi viết Mục tiêu?

Câu 42: Khi áp dụng OKRs bạn cần lưu ý điều gì?

Câu 43: Kết quả chính cần đảm bảo những tính chất nào?

Câu 44: OKRs giúp tổ chức đạt được mục tiêu bằng cách nào?

Câu 45: Mục tiêu cần đảm bảo những tính chất nào?

Câu 46: Ai là người công bố những mục tiêu quan trọng trong quý tới đến toàn bộ tổ chức?

Câu 47: Sau buổi check-in người quản lý và chủ sở hữu bộ OKRs cần phải làm gì?

Câu 48: Vai trò của OKRs là gì?

Câu 49: Vai trò của người quản lý trong một buổi check-in là gì?

Câu 50: OKRs sẽ mang lại lợi ích cho ai trong công ty?