Trắc nghiệm OKRs cho CEO

Đối tượng: CEO, Giám đốc công ty
Số lượng: 50 câu
Thời gian: 30 phút
Thời gian còn lại:
00 Giờ
00 Phút
00 Giây

Câu 1: Ai là người thực hiện tổng kết OKRs?

Câu 2: Cấu trúc của một bộ OKRs bao gồm?

Câu 3: Kết quả chính cần đảm bảo những tính chất nào?

Câu 4: Đâu là lỗi sai khi viết Mục tiêu?

Câu 5: Khi công bố mục tiêu đến toàn bộ tổ chức, người CEO cần phải

Câu 6: Mỗi bộ OKRs thuộc sở hữu của ai?

Câu 7: Bạn cần lưu ý điều gì khi chấm điểm phân loại OKRs?

Câu 8: Nguyên tắc "Trao quyền" trong OKRs được thể hiện như thế nào?

Câu 9: Câu hỏi để viết bộ OKRs tốt hơn là gì?

Câu 10: Khi áp dụng OKRs bạn cần lưu ý điều gì?

Câu 11: Mục tiêu trong tổ chức được minh bạch sẽ mang lại lợi ích gì?

Câu 12: Một chu kỳ OKRs điển hình sẽ kéo dài trong bao lâu?

Câu 13: Vì sao CEO cần thuyết phục nhóm lãnh đạo cấp cao thực hiện OKRs?

Câu 14: OKRs Guard là những người như thế nào?

Câu 15: Đâu là phát biểu đúng về kết quả chính Input (Đầu vào)?

Câu 16: OKRs Coach là người như thế nào?

Câu 17: Thực hiện nhịp chu kỳ OKRs đều đặn sẽ mang lại lợi ích gì?

Câu 18: Tính trong suốt (minh bạch) của OKRs được thể hiện ở điểm nào?

Câu 19: Mỗi Objective chỉ nên có bao nhiêu Key Results?

Câu 20: Đâu là lỗi sai khi viết Kết quả chính

Câu 21: Muốn thực hiện OKRs thành công các tổ chức cần phải có những văn hoá nào?

Câu 22: Đâu là lỗi sai khi thực hiện OKRs?

Câu 23: Mục tiêu cần đảm bảo những tính chất nào?

Câu 24: CFRs là viết tắt của

Câu 25: Các bộ OKRs trong tổ chức cần phải:

Câu 26: Vì sao CEO cần thuyết phục nhóm quản lý cấp trung thực hiện OKRs?

Câu 27: CFRs có vai trò như thế nào với OKRs?

Câu 28: Đâu là phát biểu đúng về kết quả chính Outcome (Kết quả)?

Câu 29: Kết thúc Check-in người quản lý phải làm gì?

Câu 30: Việc đặt ra những mục tiêu không đủ thách thức sẽ gây ra hệ quả như thế nào?

Câu 31: Trước khi triển khai OKRs tổ chức nên có kế hoạch học tập OKRs trong bao lâu?

Câu 32: Vì sao cần phải đảm bảo đúng Nguyên tắc khi thực hiện OKRs?

Câu 33: Các sai lầm chính khi thực hiện OKRs?

Câu 34: Đâu là hiểu lầm thường gặp về OKRs

Câu 35: Gắn OKRs trực tiếp với lương thưởng sẽ gây ra vấn đề gì?

Câu 36: Không thực hiện check-in OKRs khiến cho?

Câu 37: Lợi ích của OKRs dành cho Giám đốc là gì?

Câu 38: Câu hỏi để thu thập ý tưởng về mục tiêu của công ty là gì?

Câu 39: OKRs giúp tổ chức đạt được mục tiêu bằng cách nào?

Câu 40: Theo John Doerr doanh nghiệp cần có yếu tố nào kết hơp với OKRs để có thể "dẫn đầu cuộc đua" trên thị trường?

Câu 41: OKRs mở rộng/khát vọng hoàn thành tốt là cần đạt được tối thiểu bao nhiêu %?

Câu 42: Vì sao cần tổng kết OKRs vào cuối chu kỳ?

Câu 43: Vì sao người quản lý cần phản hồi cho nhân viên khi tổng kết OKRs?

Câu 44: Trong một chu kỳ mỗi cá nhân nên có bao nhiêu Objective?

Câu 45: Đâu là lỗi sai của người quản lý khi thực hiện check-in?

Câu 46: Sự kết nối trong hệ thống OKRs là kết nối giữa

Câu 47: OKRs được dùng để?

Câu 48: Cần thực hiện bao nhiêu bước để đưa OKRs vào doanh nghiệp?

Câu 49: OKRs sẽ mang lại lợi ích cho ai trong công ty?

Câu 50: Đặc điểm của MBO (Management By Objectives) là gì?