Trắc nghiệm OKRs cho CEO

Đối tượng: CEO, Giám đốc công ty
Số lượng: 50 câu
Thời gian: 30 phút
Thời gian còn lại:
00 Giờ
00 Phút
00 Giây

Câu 1: Đâu là điểm hạn chế của MBO (Management By Objectives)?

Câu 2: OKRs được phân thành những loại nào?

Câu 3: Vai trò của OKRs là gì?

Câu 4: Cuộc họp Check-in nên diễn ra với tần suất như thế nào?

Câu 5: Vì sao cần phải đảm bảo đúng Nguyên tắc khi thực hiện OKRs?

Câu 6: Đâu là phát biểu đúng về kết quả chính Input (Đầu vào)?

Câu 7: Vì sao bạn không nên áp dụng OKRs theo cách của Google?

Câu 8: Hạn chế của mô hình quản trị MBP là gì?

Câu 9: Đâu là lỗi sai khi viết Kết quả chính

Câu 10: Trong một chu kỳ mỗi cá nhân nên có bao nhiêu Objective?

Câu 11: Đâu là lỗi sai khi viết Mục tiêu?

Câu 12: Theo John Doerr, công thức viết OKRs sẽ như thế nào?

Câu 13: Đâu là phát biểu đúng về kết quả chính Output (Đầu ra)?

Câu 14: CEO cần thuyết phục nhóm có xu hướng phản đối thực hiện OKRs như thế nào?

Câu 15: OKRs của công ty là gì?

Câu 16: Câu hỏi để thu thập ý tưởng về mục tiêu của công ty là gì?

Câu 17: Đâu là lỗi sai của người quản lý khi thực hiện check-in?

Câu 18: Các bộ OKRs trong tổ chức cần phải:

Câu 19: Mục tiêu trong tổ chức được minh bạch sẽ mang lại lợi ích gì?

Câu 20: Ai là người thực hiện tổng kết OKRs?

Câu 21: Đâu là lỗi sai khi thực hiện OKRs?

Câu 22: Vì sao CEO cần thuyết phục nhóm lãnh đạo cấp cao thực hiện OKRs?

Câu 23: Trước khi triển khai OKRs tổ chức nên có kế hoạch học tập OKRs trong bao lâu?

Câu 24: OKRs cam kết hoàn thành tốt là cần đạt được tối thiểu bao nhiêu %?

Câu 25: Lợi ích của OKRs dành cho Giám đốc là gì?

Câu 26: Khi viết Kết quả chính cần đảm bảo điều gì?

Câu 27: Bộ máy vận hành OKRs bao gồm?

Câu 28: Cơ chế phản hồi trong OKRs được thực hiện như thế nào?

Câu 29: Một cuộc họp Check-in sẽ bao gồm những ai?

Câu 30: OKRs dành cho những công ty, tổ chức như thế nào?

Câu 31: Tính trong suốt (minh bạch) của OKRs được thể hiện ở điểm nào?

Câu 32: OKRs giúp tổ chức đạt được mục tiêu bằng cách nào?

Câu 33: Ai là người công bố những mục tiêu quan trọng trong quý tới đến toàn bộ tổ chức?

Câu 34: OKRs Guard là những người như thế nào?

Câu 35: OKRs là phương pháp quản trị dùng để thiết lập mục tiêu cho:

Câu 36: Vì sao CEO cần thuyết phục nhóm micro-influence thực hiện OKRs?

Câu 37: Khi thuyết phục toàn bộ nhân viên thực hiện CEO cần lưu ý những điều gì?

Câu 38: Sự kết nối trong hệ thống OKRs là kết nối giữa

Câu 39: Một chu kỳ OKRs điển hình sẽ kéo dài trong bao lâu?

Câu 40: Vai trò của OKRs trong thang quản trị mục tiêu của tổ chức là gì?

Câu 41: Đặc điểm của MBO (Management By Objectives) là gì?

Câu 42: Xây dựng OKRs quý (Quy trình của VNOKRs) bao gồm bao nhiêu bước?

Câu 43: OKRs được dùng để?

Câu 44: Cấu trúc của một bộ OKRs bao gồm?

Câu 45: Đâu là điểm khác biệt của OKRs so với MBO (Management by Objective)

Câu 46: Đặc điểm của MBOr (Management By Oder) là gì?

Câu 47: Phương pháp quản trị OKRs có niềm tin như thế nào về con người?

Câu 48: Vì sao cần tổng kết OKRs vào cuối chu kỳ?

Câu 49: CFRs có vai trò như thế nào với OKRs?

Câu 50: Kết thúc Check-in người quản lý phải làm gì?