Trắc nghiệm OKRs cho CEO

Đối tượng: CEO, Giám đốc công ty
Số lượng: 50 câu
Thời gian: 30 phút
Thời gian còn lại:
00 Giờ
00 Phút
00 Giây

Câu 1: OKRs sẽ mang lại lợi ích cho ai trong công ty?

Câu 2: Trước khi đưa OKRs vào doanh nghiệp CEO cần phải chuẩn bị điều gì?

Câu 3: Vì sao CEO cần thuyết phục nhóm lãnh đạo cấp cao thực hiện OKRs?

Câu 4: Vì sao CEO cần thuyết phục nhóm quản lý cấp trung thực hiện OKRs?

Câu 5: Vì sao CEO cần thuyết phục nhóm micro-influence thực hiện OKRs?

Câu 6: CEO cần thuyết phục nhóm có xu hướng phản đối thực hiện OKRs như thế nào?

Câu 7: Khi thuyết phục toàn bộ nhân viên thực hiện CEO cần lưu ý những điều gì?

Câu 8: Việc giảng dạy OKRs trong tổ chức nên do ai thực hiện?

Câu 9: Đâu không phải là ý nghĩa của OKRs?

Câu 10: Vai trò của OKRs là gì?

Câu 11: Muốn thực hiện OKRs thành công các tổ chức cần phải có những văn hoá nào?

Câu 12: Các sai lầm chính khi thực hiện OKRs?

Câu 13: Bộ máy vận hành OKRs bao gồm?

Câu 14: OKRs Coach là người như thế nào?

Câu 15: OKRs Master là người như thế nào?

Câu 16: OKRs Guard là những người như thế nào?

Câu 17: Công cụ để thực hiện OKRs có thể là?

Câu 18: Để thực hiện OKRs một cách tốt nhất, với quy mô từ 15 người trở lên, bạn nên sử dụng công cụ nào?

Câu 19: Xây dựng OKRs quý (Quy trình của VNOKRs) bao gồm bao nhiêu bước?

Câu 20: Ý tưởng về mục tiêu công ty nên được thu thập từ ai?

Câu 21: Câu hỏi để thu thập ý tưởng về mục tiêu của công ty là gì?

Câu 22: Ai là người công bố những mục tiêu quan trọng trong quý tới đến toàn bộ tổ chức?

Câu 23: Khi công bố mục tiêu đến toàn bộ tổ chức, người CEO cần phải

Câu 24: Quá trình thiết lập OKRs cho toàn bộ công ty sẽ mất bao nhiêu thời gian?

Câu 25: Câu hỏi đặt ra khi viết bộ OKRs của Giám đốc là gì?

Câu 26: Theo John Doerr Kết quả chính được chia thành những loại nào?

Câu 27: Đâu là phát biểu đúng về kết quả chính Input (Đầu vào)?

Câu 28: Khi nào chúng ta nên sử dụng Kết quả chính Input (Đầu vào)?

Câu 29: Đâu là phát biểu đúng về kết quả chính Output (Đầu ra)?

Câu 30: Khi nào chúng ta không nên dùng kết quả chính Output?

Câu 31: Đâu là phát biểu đúng về kết quả chính Outcome (Kết quả)?

Câu 32: Câu hỏi để viết bộ OKRs tốt hơn là gì?

Câu 33: Khi viết Kết quả chính cần đảm bảo điều gì?

Câu 34: Sau khi đã viết được ra bộ OKRs, bạn cần tự kiểm tra lại bằng câu hỏi nào?

Câu 35: Sự kết nối trong hệ thống OKRs là kết nối giữa

Câu 36: Đâu là lỗi sai khi viết Mục tiêu?

Câu 37: Đâu là lỗi sai khi viết Kết quả chính

Câu 38: Một cuộc họp Check-in sẽ bao gồm những ai?

Câu 39: Cuộc họp Check-in nên diễn ra với tần suất như thế nào?

Câu 40: Vai trò của người quản lý trong một buổi check-in là gì?

Câu 41: Kết thúc Check-in người quản lý phải làm gì?

Câu 42: Sau buổi check-in người quản lý và chủ sở hữu bộ OKRs cần phải làm gì?

Câu 43: Không thực hiện check-in OKRs khiến cho?

Câu 44: Đâu là lỗi sai của người quản lý khi thực hiện check-in?

Câu 45: Được ghi nhận liên tục và kịp thời sẽ giúp ích gì cho nhân viên?

Câu 46: Vì sao cần tổng kết OKRs vào cuối chu kỳ?

Câu 47: Vì sao người quản lý cần phản hồi cho nhân viên khi tổng kết OKRs?

Câu 48: Đâu là lỗi sai khi thực hiện OKRs?

Câu 49: Gắn OKRs trực tiếp với lương thưởng sẽ gây ra vấn đề gì?

Câu 50: Việc đặt ra những mục tiêu không đủ thách thức sẽ gây ra hệ quả như thế nào?