Trắc nghiệm OKRs cho CEO

Đối tượng: CEO, Giám đốc công ty
Số lượng: 50 câu
Thời gian: 30 phút
Thời gian còn lại:
00 Giờ
00 Phút
00 Giây

Câu 1: Đâu là điểm hạn chế của MBO (Management By Objectives)?

Câu 2: Đặc điểm của MBOr (Management By Oder) là gì?

Câu 3: Các sai lầm chính khi thực hiện OKRs?

Câu 4: Đâu không phải đặc điểm của OKRs?

Câu 5: Để thực hiện OKRs một cách tốt nhất, với quy mô từ 15 người trở lên, bạn nên sử dụng công cụ nào?

Câu 6: Mục tiêu của mỗi cá nhân trong tổ chức cần?

Câu 7: Tính trong suốt (minh bạch) của OKRs được thể hiện ở điểm nào?

Câu 8: Câu hỏi đặt ra khi viết bộ OKRs của Giám đốc là gì?

Câu 9: OKRs Master là người như thế nào?

Câu 10: Đâu là phát biểu đúng về kết quả chính Output (Đầu ra)?

Câu 11: Ai là người công bố những mục tiêu quan trọng trong quý tới đến toàn bộ tổ chức?

Câu 12: Vai trò của OKRs là gì?

Câu 13: Đặc điểm của MBO (Management By Objectives) là gì?

Câu 14: Thực hiện nhịp chu kỳ OKRs đều đặn sẽ mang lại lợi ích gì?

Câu 15: Trước khi đưa OKRs vào doanh nghiệp CEO cần phải chuẩn bị điều gì?

Câu 16: OKRs được thiết lập theo chiều nào?

Câu 17: Một chu kỳ OKRs điển hình sẽ kéo dài trong bao lâu?

Câu 18: Đâu là lỗi sai khi viết Mục tiêu?

Câu 19: Đâu không phải là ý nghĩa của OKRs?

Câu 20: Hạn chế của mô hình quản trị MBP là gì?

Câu 21: Vì sao cần tổng kết OKRs vào cuối chu kỳ?

Câu 22: Sau buổi check-in người quản lý và chủ sở hữu bộ OKRs cần phải làm gì?

Câu 23: Mỗi bộ OKRs thuộc sở hữu của ai?

Câu 24: Ai là người thực hiện tổng kết OKRs?

Câu 25: Bộ máy vận hành OKRs bao gồm?

Câu 26: Để có thể đặt được mục tiêu, thành viên trong tổ chức cần nắm vững điều gì?

Câu 27: OKRs cam kết hoàn thành tốt là cần đạt được tối thiểu bao nhiêu %?

Câu 28: OKRs Guard là những người như thế nào?

Câu 29: Thiết lập mục tiêu đa chiều có tác dụng như thế nào?

Câu 30: Không thực hiện check-in OKRs khiến cho?

Câu 31: Mục tiêu cần đảm bảo những tính chất nào?

Câu 32: Đặc điểm của MBP (Management By Process) là gì?

Câu 33: OKRs dành cho những công ty, tổ chức như thế nào?

Câu 34: OKRs sẽ phù hợp nhất đối với những kiểu tổ chức nào?

Câu 35: Khi nào chúng ta không nên dùng kết quả chính Output?

Câu 36: OKRs sẽ mang lại lợi ích cho ai trong công ty?

Câu 37: Cấp độ nào sau đây nằm trong cấu trúc OKRs?

Câu 38: OKRs công ty thuộc về ai?

Câu 39: Sau khi đã viết được ra bộ OKRs, bạn cần tự kiểm tra lại bằng câu hỏi nào?

Câu 40: Quá trình thiết lập OKRs cho toàn bộ công ty sẽ mất bao nhiêu thời gian?

Câu 41: Vai trò của OKRs trong thang quản trị mục tiêu của tổ chức là gì?

Câu 42: Cuộc họp Check-in nên diễn ra với tần suất như thế nào?

Câu 43: Kết quả chính cần đảm bảo những tính chất nào?

Câu 44: Câu hỏi để thu thập ý tưởng về mục tiêu của công ty là gì?

Câu 45: Vì sao CEO cần thuyết phục nhóm quản lý cấp trung thực hiện OKRs?

Câu 46: Xây dựng OKRs quý (Quy trình của VNOKRs) bao gồm bao nhiêu bước?

Câu 47: Sự kết nối trong hệ thống OKRs là kết nối giữa

Câu 48: Khi áp dụng OKRs bạn cần lưu ý điều gì?

Câu 49: Vì sao CEO cần thuyết phục nhóm lãnh đạo cấp cao thực hiện OKRs?

Câu 50: Vì sao cần phải đảm bảo đúng Nguyên tắc khi thực hiện OKRs?