Trắc nghiệm OKRs cho CEO

Đối tượng: CEO, Giám đốc công ty
Số lượng: 50 câu
Thời gian: 30 phút
Thời gian còn lại:
00 Giờ
00 Phút
00 Giây

Câu 1: Trong một chu kỳ mỗi cá nhân nên có bao nhiêu Objective?

Câu 2: Gắn OKRs trực tiếp với lương thưởng sẽ gây ra vấn đề gì?

Câu 3: Hạn chế của mô hình quản trị MBP là gì?

Câu 4: OKRs được thiết lập theo chiều nào?

Câu 5: Vì sao CEO cần thuyết phục nhóm quản lý cấp trung thực hiện OKRs?

Câu 6: Sự kết nối trong hệ thống OKRs là kết nối giữa

Câu 7: Đâu là lỗi sai khi thực hiện OKRs?

Câu 8: Đâu là lỗi sai khi viết Kết quả chính

Câu 9: Một chu kỳ OKRs điển hình sẽ kéo dài trong bao lâu?

Câu 10: Sau buổi check-in người quản lý và chủ sở hữu bộ OKRs cần phải làm gì?

Câu 11: Xây dựng OKRs quý (Quy trình của VNOKRs) bao gồm bao nhiêu bước?

Câu 12: Đâu là phát biểu đúng về kết quả chính Outcome (Kết quả)?

Câu 13: Đâu là lỗi sai của người quản lý khi thực hiện check-in?

Câu 14: Khi nào chúng ta nên sử dụng Kết quả chính Input (Đầu vào)?

Câu 15: Sau khi tạo ra được bộ OKRs, chúng ta nên?

Câu 16: Đặc điểm của MBO (Management By Objectives) là gì?

Câu 17: Việc giảng dạy OKRs trong tổ chức nên do ai thực hiện?

Câu 18: CFRs là viết tắt của

Câu 19: Nguyên tắc của OKRs sẽ mang lại điều gì?

Câu 20: Mỗi bộ OKRs thuộc sở hữu của ai?

Câu 21: OKRs của công ty là gì?

Câu 22: Tính trong suốt (minh bạch) của OKRs được thể hiện ở điểm nào?

Câu 23: Đâu là phát biểu đúng về kết quả chính Input (Đầu vào)?

Câu 24: Mục tiêu trong tổ chức được minh bạch sẽ mang lại lợi ích gì?

Câu 25: Phương pháp quản trị OKRs có niềm tin như thế nào về con người?

Câu 26: Để có thể đặt được mục tiêu, thành viên trong tổ chức cần nắm vững điều gì?

Câu 27: Đâu là phát biểu đúng về kết quả chính Output (Đầu ra)?

Câu 28: Việc đặt ra những mục tiêu không đủ thách thức sẽ gây ra hệ quả như thế nào?

Câu 29: OKRs sẽ phù hợp nhất đối với những kiểu tổ chức nào?

Câu 30: OKRs dành cho những công ty, tổ chức như thế nào?

Câu 31: Cần thực hiện bao nhiêu bước để đưa OKRs vào doanh nghiệp?

Câu 32: OKRs được dùng để?

Câu 33: Mỗi Objective chỉ nên có bao nhiêu Key Results?

Câu 34: CEO cần thuyết phục nhóm có xu hướng phản đối thực hiện OKRs như thế nào?

Câu 35: Quá trình thiết lập OKRs cho toàn bộ công ty sẽ mất bao nhiêu thời gian?

Câu 36: Khi công bố mục tiêu đến toàn bộ tổ chức, người CEO cần phải

Câu 37: Bạn cần lưu ý điều gì khi chấm điểm phân loại OKRs?

Câu 38: Trước khi triển khai OKRs tổ chức nên có kế hoạch học tập OKRs trong bao lâu?

Câu 39: Câu hỏi để thu thập ý tưởng về mục tiêu của công ty là gì?

Câu 40: Đâu là điểm hạn chế của MBO (Management By Objectives)?

Câu 41: Muốn thực hiện OKRs thành công các tổ chức cần phải có những văn hoá nào?

Câu 42: Thiết lập mục tiêu đa chiều có tác dụng như thế nào?

Câu 43: OKRs sẽ mang lại lợi ích cho ai trong công ty?

Câu 44: Bộ máy vận hành OKRs bao gồm?

Câu 45: OKRs công ty thuộc về ai?

Câu 46: Để thực hiện OKRs một cách tốt nhất, với quy mô từ 15 người trở lên, bạn nên sử dụng công cụ nào?

Câu 47: OKRs cam kết hoàn thành tốt là cần đạt được tối thiểu bao nhiêu %?

Câu 48: Cơ chế phản hồi trong OKRs được thực hiện như thế nào?

Câu 49: Tại sao OKRs không nên gắn trực tiếp với lương thưởng?

Câu 50: Theo John Doerr, công thức viết OKRs sẽ như thế nào?