Trắc nghiệm OKRs cho CEO

Đối tượng: CEO, Giám đốc công ty
Số lượng: 50 câu
Thời gian: 30 phút
Thời gian còn lại:
00 Giờ
00 Phút
00 Giây

Câu 1: Mục tiêu cần đảm bảo những tính chất nào?

Câu 2: Đâu là lỗi sai khi viết Mục tiêu?

Câu 3: OKRs Coach là người như thế nào?

Câu 4: Câu hỏi để thu thập ý tưởng về mục tiêu của công ty là gì?

Câu 5: Đặc điểm của MBO (Management By Objectives) là gì?

Câu 6: Mục tiêu của mỗi cá nhân trong tổ chức cần?

Câu 7: OKRs cam kết hoàn thành tốt là cần đạt được tối thiểu bao nhiêu %?

Câu 8: Kết thúc Check-in người quản lý phải làm gì?

Câu 9: Nguyên tắc của OKRs sẽ mang lại điều gì?

Câu 10: Câu hỏi để viết bộ OKRs tốt hơn là gì?

Câu 11: Khi nào chúng ta không nên dùng kết quả chính Output?

Câu 12: Đâu là lỗi sai khi thực hiện OKRs?

Câu 13: OKRs dành cho những công ty, tổ chức như thế nào?

Câu 14: CFRs có vai trò như thế nào với OKRs?

Câu 15: Muốn thực hiện OKRs thành công các tổ chức cần phải có những văn hoá nào?

Câu 16: Thiết lập mục tiêu đa chiều có tác dụng như thế nào?

Câu 17: Vì sao cần phải đảm bảo đúng Nguyên tắc khi thực hiện OKRs?

Câu 18: OKRs mở rộng/khát vọng hoàn thành tốt là cần đạt được tối thiểu bao nhiêu %?

Câu 19: Đâu là lỗi sai khi viết Kết quả chính

Câu 20: Cơ chế phản hồi trong OKRs được thực hiện như thế nào?

Câu 21: Thực hiện nhịp chu kỳ OKRs đều đặn sẽ mang lại lợi ích gì?

Câu 22: Bộ máy vận hành OKRs bao gồm?

Câu 23: Một chu kỳ OKRs điển hình sẽ kéo dài trong bao lâu?

Câu 24: Mỗi bộ OKRs thuộc sở hữu của ai?

Câu 25: Ai là người công bố những mục tiêu quan trọng trong quý tới đến toàn bộ tổ chức?

Câu 26: Đâu là điểm khác biệt của OKRs so với MBO (Management by Objective)

Câu 27: Đâu là phát biểu đúng về kết quả chính Output (Đầu ra)?

Câu 28: Lợi ích của OKRs dành cho Giám đốc là gì?

Câu 29: OKRs được thiết lập theo chiều nào?

Câu 30: Cần thực hiện bao nhiêu bước để đưa OKRs vào doanh nghiệp?

Câu 31: Khi thuyết phục toàn bộ nhân viên thực hiện CEO cần lưu ý những điều gì?

Câu 32: Công cụ để thực hiện OKRs có thể là?

Câu 33: Khi áp dụng OKRs bạn cần lưu ý điều gì?

Câu 34: Quá trình thiết lập OKRs cho toàn bộ công ty sẽ mất bao nhiêu thời gian?

Câu 35: OKRs giúp tổ chức đạt được mục tiêu bằng cách nào?

Câu 36: OKRs Guard là những người như thế nào?

Câu 37: Khi công bố mục tiêu đến toàn bộ tổ chức, người CEO cần phải

Câu 38: Hạn chế của mô hình quản trị MBP là gì?

Câu 39: Khi nào chúng ta nên sử dụng Kết quả chính Input (Đầu vào)?

Câu 40: Cấu trúc của một bộ OKRs bao gồm?

Câu 41: Vì sao cần tổng kết OKRs vào cuối chu kỳ?

Câu 42: Theo John Doerr, công thức viết OKRs sẽ như thế nào?

Câu 43: Theo John Doerr doanh nghiệp cần có yếu tố nào kết hơp với OKRs để có thể "dẫn đầu cuộc đua" trên thị trường?

Câu 44: Đặc điểm của MBP (Management By Process) là gì?

Câu 45: Không thực hiện check-in OKRs khiến cho?

Câu 46: Sau khi đã viết được ra bộ OKRs, bạn cần tự kiểm tra lại bằng câu hỏi nào?

Câu 47: Đâu không phải là ý nghĩa của OKRs?

Câu 48: OKRs là phương pháp quản trị dùng để thiết lập mục tiêu cho:

Câu 49: Trong một chu kỳ mỗi cá nhân nên có bao nhiêu Objective?

Câu 50: Một cuộc họp Check-in sẽ bao gồm những ai?