Trắc nghiệm OKRs cho CEO

Đối tượng: CEO, Giám đốc công ty
Số lượng: 50 câu
Thời gian: 30 phút
Thời gian còn lại:
00 Giờ
00 Phút
00 Giây

Câu 1: OKRs được phân thành những loại nào?

Câu 2: Theo John Doerr, công thức viết OKRs sẽ như thế nào?

Câu 3: Đâu là hiểu lầm thường gặp về OKRs

Câu 4: Sau khi đã viết được ra bộ OKRs, bạn cần tự kiểm tra lại bằng câu hỏi nào?

Câu 5: Bộ máy vận hành OKRs bao gồm?

Câu 6: Được ghi nhận liên tục và kịp thời sẽ giúp ích gì cho nhân viên?

Câu 7: OKRs Master là người như thế nào?

Câu 8: OKRs giúp tổ chức đạt được mục tiêu bằng cách nào?

Câu 9: Theo John Doerr doanh nghiệp cần có yếu tố nào kết hơp với OKRs để có thể "dẫn đầu cuộc đua" trên thị trường?

Câu 10: Vai trò của OKRs là gì?

Câu 11: OKRs của công ty là gì?

Câu 12: OKRs được thiết lập theo chiều nào?

Câu 13: Lợi ích của OKRs dành cho Giám đốc là gì?

Câu 14: Câu hỏi để viết bộ OKRs tốt hơn là gì?

Câu 15: OKRs sẽ phù hợp nhất đối với những kiểu tổ chức nào?

Câu 16: Nguyên tắc của OKRs sẽ mang lại điều gì?

Câu 17: Vì sao cần tổng kết OKRs vào cuối chu kỳ?

Câu 18: Mục tiêu trong tổ chức được minh bạch sẽ mang lại lợi ích gì?

Câu 19: Khi nào chúng ta không nên dùng kết quả chính Output?

Câu 20: Sự kết nối trong hệ thống OKRs là kết nối giữa

Câu 21: Thực hiện nhịp chu kỳ OKRs đều đặn sẽ mang lại lợi ích gì?

Câu 22: Theo John Doerr Kết quả chính được chia thành những loại nào?

Câu 23: Mục tiêu cần đảm bảo những tính chất nào?

Câu 24: Đâu là lỗi sai của người quản lý khi thực hiện check-in?

Câu 25: OKRs là phương pháp quản trị dùng để thiết lập mục tiêu cho:

Câu 26: Đâu là lỗi sai khi viết Mục tiêu?

Câu 27: Vì sao bạn không nên áp dụng OKRs theo cách của Google?

Câu 28: Kết thúc Check-in người quản lý phải làm gì?

Câu 29: Vì sao CEO cần thuyết phục nhóm micro-influence thực hiện OKRs?

Câu 30: Xây dựng OKRs quý (Quy trình của VNOKRs) bao gồm bao nhiêu bước?

Câu 31: Khi nào chúng ta nên sử dụng Kết quả chính Input (Đầu vào)?

Câu 32: Không thực hiện check-in OKRs khiến cho?

Câu 33: Đặc điểm của MBO (Management By Objectives) là gì?

Câu 34: OKRs được dùng để?

Câu 35: Đâu là lỗi sai khi viết Kết quả chính

Câu 36: Vì sao người quản lý cần phản hồi cho nhân viên khi tổng kết OKRs?

Câu 37: Theo John Doerr 5 lợi ích chính của OKRs là gì?

Câu 38: Đâu là phát biểu đúng về kết quả chính Outcome (Kết quả)?

Câu 39: Đâu là điểm hạn chế của MBO (Management By Objectives)?

Câu 40: Cấp độ nào sau đây nằm trong cấu trúc OKRs?

Câu 41: CEO cần thuyết phục nhóm có xu hướng phản đối thực hiện OKRs như thế nào?

Câu 42: Để có thể đặt được mục tiêu, thành viên trong tổ chức cần nắm vững điều gì?

Câu 43: OKRs mở rộng/khát vọng hoàn thành tốt là cần đạt được tối thiểu bao nhiêu %?

Câu 44: Cơ chế phản hồi trong OKRs được thực hiện như thế nào?

Câu 45: Hạn chế của mô hình quản trị MBP là gì?

Câu 46: Các sai lầm chính khi thực hiện OKRs?

Câu 47: Khi viết Kết quả chính cần đảm bảo điều gì?

Câu 48: Cuộc họp Check-in nên diễn ra với tần suất như thế nào?

Câu 49: Bạn cần lưu ý điều gì khi chấm điểm phân loại OKRs?

Câu 50: Đâu là phát biểu đúng về kết quả chính Input (Đầu vào)?