Trắc nghiệm OKRs cho CEO

Đối tượng: CEO, Giám đốc công ty
Số lượng: 50 câu
Thời gian: 30 phút
Thời gian còn lại:
00 Giờ
00 Phút
00 Giây

Câu 1: Vai trò của OKRs là gì?

Câu 2: Câu hỏi đặt ra khi viết bộ OKRs của Giám đốc là gì?

Câu 3: OKRs được thiết lập theo chiều nào?

Câu 4: Trước khi đưa OKRs vào doanh nghiệp CEO cần phải chuẩn bị điều gì?

Câu 5: Đâu không phải là ý nghĩa của OKRs?

Câu 6: Vì sao bạn không nên áp dụng OKRs theo cách của Google?

Câu 7: Tính trong suốt (minh bạch) của OKRs được thể hiện ở điểm nào?

Câu 8: Được ghi nhận liên tục và kịp thời sẽ giúp ích gì cho nhân viên?

Câu 9: Vai trò của OKRs trong thang quản trị mục tiêu của tổ chức là gì?

Câu 10: Sau khi tạo ra được bộ OKRs, chúng ta nên?

Câu 11: OKRs được dùng để?

Câu 12: Mỗi bộ OKRs thuộc sở hữu của ai?

Câu 13: OKRs được phân thành những loại nào?

Câu 14: Khi nào chúng ta nên sử dụng Kết quả chính Input (Đầu vào)?

Câu 15: OKRs sẽ mang lại lợi ích cho ai trong công ty?

Câu 16: OKRs là phương pháp quản trị dùng để thiết lập mục tiêu cho:

Câu 17: Phương pháp quản trị OKRs có niềm tin như thế nào về con người?

Câu 18: OKRs dành cho những công ty, tổ chức như thế nào?

Câu 19: Câu hỏi để thu thập ý tưởng về mục tiêu của công ty là gì?

Câu 20: Đâu không phải đặc điểm của OKRs?

Câu 21: Khi thuyết phục toàn bộ nhân viên thực hiện CEO cần lưu ý những điều gì?

Câu 22: Mỗi Objective chỉ nên có bao nhiêu Key Results?

Câu 23: Khi công bố mục tiêu đến toàn bộ tổ chức, người CEO cần phải

Câu 24: OKRs mở rộng/khát vọng hoàn thành tốt là cần đạt được tối thiểu bao nhiêu %?

Câu 25: Đâu là phát biểu đúng về kết quả chính Input (Đầu vào)?

Câu 26: Nguyên tắc "Trao quyền" trong OKRs được thể hiện như thế nào?

Câu 27: Câu hỏi để viết bộ OKRs tốt hơn là gì?

Câu 28: Công cụ để thực hiện OKRs có thể là?

Câu 29: Khi áp dụng OKRs bạn cần lưu ý điều gì?

Câu 30: Không thực hiện check-in OKRs khiến cho?

Câu 31: Cần thực hiện bao nhiêu bước để đưa OKRs vào doanh nghiệp?

Câu 32: Đâu là lỗi sai khi viết Mục tiêu?

Câu 33: Vì sao người quản lý cần phản hồi cho nhân viên khi tổng kết OKRs?

Câu 34: Xây dựng OKRs quý (Quy trình của VNOKRs) bao gồm bao nhiêu bước?

Câu 35: CEO cần thuyết phục nhóm có xu hướng phản đối thực hiện OKRs như thế nào?

Câu 36: OKRs Coach là người như thế nào?

Câu 37: Bạn cần lưu ý điều gì khi chấm điểm phân loại OKRs?

Câu 38: Sau khi đã viết được ra bộ OKRs, bạn cần tự kiểm tra lại bằng câu hỏi nào?

Câu 39: Cơ chế phản hồi trong OKRs được thực hiện như thế nào?

Câu 40: OKRs cam kết hoàn thành tốt là cần đạt được tối thiểu bao nhiêu %?

Câu 41: Kết thúc Check-in người quản lý phải làm gì?

Câu 42: CFRs có vai trò như thế nào với OKRs?

Câu 43: Theo John Doerr doanh nghiệp cần có yếu tố nào kết hơp với OKRs để có thể "dẫn đầu cuộc đua" trên thị trường?

Câu 44: Đâu là điểm hạn chế của MBO (Management By Objectives)?

Câu 45: Lợi ích của OKRs dành cho Giám đốc là gì?

Câu 46: Trong một chu kỳ mỗi cá nhân nên có bao nhiêu Objective?

Câu 47: Mục tiêu cần đảm bảo những tính chất nào?

Câu 48: Nguyên tắc của OKRs sẽ mang lại điều gì?

Câu 49: OKRs của công ty là gì?

Câu 50: OKRs giúp tổ chức đạt được mục tiêu bằng cách nào?