Trắc nghiệm OKRs cho người mới bắt đầu

Đối tượng: Người mới tìm hiểu về OKRs
Số lượng: 50 câu
Thời gian: 30 phút
Thời gian còn lại:
00 Giờ
00 Phút
00 Giây

Câu 1: Ai người đã có công đưa OKRs đến với Google và thế giới?

Câu 2: OKRs là viết tắt của?

Câu 3: Vì sao Kết quả chính cần phải có thời hạn?

Câu 4: Lợi ích "Focus - Tập trung" của OKRs được thể hiện như thế nào?

Câu 5: Trong suốt chu kỳ OKRs chúng ta cần phải làm gì?

Câu 6: Đâu là hiểu lầm thường gặp về OKRs

Câu 7: Nếu Mục tiêu không có Kết quả chính thì sẽ thế nào?

Câu 8: Tính tham vọng (khát vọng) của OKRs được thể hiện ở điểm nào?

Câu 9: Vì sao Mục tiêu cần phải truyền cảm hứng?

Câu 10: Tính trong suốt (minh bạch) của OKRs được thể hiện ở điểm nào?

Câu 11: Mục tiêu cần đảm bảo những tính chất nào?

Câu 12: Kết quả chính trả lời cho câu hỏi nào?

Câu 13: OKRs công ty thuộc về ai?

Câu 14: Trong một công ty ứng dụng tốt OKRs, bao nhiêu % OKRs được thiết lập từ dưới lên?

Câu 15: Thành phần của OKRs bao gồm

Câu 16: Vì sao Mục tiêu cần phải rõ ràng?

Câu 17: 5 lợi ích của OKRs theo John Doerr là gì?

Câu 18: Thiết lập mục tiêu đa chiều có tác dụng như thế nào?

Câu 19: Vì sao Kết quả chính cần phải chứa số và chứng minh được?

Câu 20: Lợi ích "Commitment – Cam kết" của OKRs được thể hiện như thế nào?

Câu 21: Đâu là phát biểu đúng khi nói về OKRs và KPI?

Câu 22: Lợi ích "Alignment – Sắp xếp và liên kết" của OKRs được thể hiện như thế nào?

Câu 23: OKRs của nhóm là:

Câu 24: Đâu là phát biểu đúng.

Câu 25: Lợi ích "Stretching - Kéo dài/Kéo giãn" của OKRs thể hiện qua việc

Câu 26: Trong một chu kỳ mỗi cá nhân nên có bao nhiều Objective

Câu 27: Tại sao OKRs không nên gắn trực tiếp với lương thưởng?

Câu 28: OKRs của nhóm thuộc sở hữu của ai?

Câu 29: Mục tiêu trả lời cho câu hỏi nào?

Câu 30: OKRs dành cho doanh nghiệp nào?

Câu 31: Mỗi Objective nên có bao nhiêu Key Results

Câu 32: OKRs sẽ phù hợp nhất đối với những kiểu tổ chức nào?

Câu 33: Ý tưởng ban đầu của OKRs đến từ đâu?

Câu 34: Vì sao bạn không nên áp dụng OKRs theo cách của Google?

Câu 35: OKRs của công ty là gì?

Câu 36: Đâu là phát biểu đúng về OKRs?

Câu 37: Kết quả chính cần đảm bảo những tính chất nào?

Câu 38: Một chu kỳ OKRs điển hình có bao nhiêu giai đoạn?

Câu 39: Các bộ OKRs trong tổ chức cần phải?

Câu 40: Ai sẽ là người đánh giá, chấm điểm bộ OKRs vào cuối chu kỳ (cuối quý)?

Câu 41: OKRs là phương pháp quản trị dùng để thiết lập mục tiêu cho

Câu 42: Theo John Doerr, công thức viết OKRs sẽ như thế nào?

Câu 43: Đâu không phải đặc điểm của OKRs?

Câu 44: Cấp độ nào sau đây nằm trong cấu trúc OKRs?

Câu 45: OKRs được thiết lập theo chiều nào?

Câu 46: OKRs giúp tổ chức đạt được mục tiêu bằng cách nào?

Câu 47: Lợi ích của việc minh bạch (trong suốt) trong tổ chức là gì?

Câu 48: Vì sao Kết quả chính cần phải cụ thể?

Câu 49: Một chu kỳ OKRs điển hình sẽ kéo dài trong bao lâu?

Câu 50: Theo dõi, kiểm tra OKRs thường xuyên sẽ mang lại lợi ích gì?