Trắc nghiệm OKRs cho quản lý

Đối tượng: Quản lý cấp trung trong công ty
Số lượng: 50 câu
Thời gian: 30 phút
Thời gian còn lại:
00 Giờ
00 Phút
00 Giây

Câu 1: Một chu kỳ OKRs điển hình sẽ kéo dài trong bao lâu?

Câu 2: Vì sao cần tổng kết OKRs?

Câu 3: Mục tiêu cần đảm bảo những tính chất nào?

Câu 4: Mục tiêu trong tổ chức được minh bạch sẽ mang lại lợi ích gì?

Câu 5: Cấp độ nào sau đây nằm trong cấu trúc OKRs?

Câu 6: Kết thúc Check-in người quản lý phải làm gì?

Câu 7: Khi viết Kết quả chính cần đảm bảo điều gì?

Câu 8: Đâu là mô tả đúng về buổi check-in

Câu 9: Sau buổi check-in người quản lý và chủ sở hữu bộ OKRs cần phải làm gì?

Câu 10: Sự kết nối trong hệ thống OKRs là kết nối giữa:

Câu 11: Đâu không phải đặc điểm của OKRs?

Câu 12: Liên kết chéo trong OKRs là như thế nào?

Câu 13: CFRs giống OKRs ở điểm nào?

Câu 14: Quá trình thiết lập OKRs cho toàn bộ công ty sẽ mất bao nhiêu thời gian?

Câu 15: Phương pháp quản trị OKRs có niềm tin như thế nào về con người?

Câu 16: Sau khi đã viết được ra bộ OKRs, bạn cần tự kiểm tra lại bằng câu hỏi nào?

Câu 17: Liên kết linh hoạt (Fluid alignment) trong OKRs là như thế nào?

Câu 18: Câu hỏi đặt ra khi viết bộ OKRs của nhóm là gì?

Câu 19: Cơ chế phản hồi trong OKRs được thực hiện như thế nào?

Câu 20: Đâu là phát biểu đúng về kết quả chính Input (Đầu vào)?

Câu 21: Nguyên tắc "Trao quyền" trong OKRs được thể hiện như thế nào?

Câu 22: CFRs là viết tắt của

Câu 23: OKRs giúp tổ chức đạt được mục tiêu bằng cách nào?

Câu 24: Khi thực hiện mục tiêu cam kết cần lưu ý điều gì?

Câu 25: Tính trong suốt (minh bạch) của OKRs được thể hiện ở điểm nào?

Câu 26: Theo John Doerr CFRs có vai trò như thế nào với OKRs?

Câu 27: OKRs là phương pháp quản trị dùng để thiết lập mục tiêu cho

Câu 28: Tại sao OKRs không nên gắn trực tiếp với lương thưởng?

Câu 29: Câu hỏi để tinh chỉnh các KR input, output, outcome là gì?

Câu 30: Không thực hiện check-in OKRs khiến cho:

Câu 31: Khi nào thì bạn chưa nên đóng lại OKRs của mình?

Câu 32: Theo John Doerr doanh nghiệp cần có yếu tố nào kết hơp với OKRs để có thể "dẫn đầu cuộc đua" trên thị trường?

Câu 33: Muốn thực hiện OKRs thành công các tổ chức cần phải có những văn hoá nào?

Câu 34: Nên tổng kết OKRs vào thời điểm nào?

Câu 35: Theo John Doerr, công thức viết OKRs sẽ như thế nào?

Câu 36: Lợi ích của OKRs dành cho người quản lý là gì?

Câu 37: Đâu là lỗi sai khi viết Mục tiêu?

Câu 38: OKRs mở rộng/khát vọng hoàn thành tốt là cần đạt được tối thiểu bao nhiêu %?

Câu 39: Theo John Doerr 5 lợi ích chính của OKRs là gì?

Câu 40: Nguyên tắc của OKRs sẽ mang lại điều gì?

Câu 41: OKRs được phân thành những loại nào?

Câu 42: Đâu là lỗi sai khi thiết lập OKRs trong tổ chức?

Câu 43: Vai trò của OKRs là gì?

Câu 44: Nếu Mục tiêu không có Kết quả chính thì sẽ thế nào?

Câu 45: Đâu là lỗi sai của người quản lý khi thực hiện check-in?

Câu 46: Câu hỏi để thu thập ý tưởng về mục tiêu của công ty là gì?

Câu 47: Đâu là lỗi sai khi viết Kết quả chính?

Câu 48: Thiết lập mục tiêu đa chiều có tác dụng như thế nào?

Câu 49: OKRs là viết tắt của?

Câu 50: Mỗi Objective chỉ nên có bao nhiêu Key Results?