Trắc nghiệm OKRs cho quản lý

Đối tượng: Quản lý cấp trung trong công ty
Số lượng: 50 câu
Thời gian: 30 phút
Thời gian còn lại:
00 Giờ
00 Phút
00 Giây

Câu 1: Lợi ích của OKRs dành cho người quản lý là gì?

Câu 2: Ai là người thực hiện tổng kết OKRs?

Câu 3: Vì sao CEO cần thuyết phục nhóm quản lý cấp trung thực hiện OKRs?

Câu 4: Tính trong suốt (minh bạch) của OKRs được thể hiện ở điểm nào?

Câu 5: Sau khi đã viết được ra bộ OKRs, bạn cần tự kiểm tra lại bằng câu hỏi nào?

Câu 6: Câu hỏi để viết bộ OKRs tốt hơn là gì?

Câu 7: OKRs là viết tắt của?

Câu 8: Tại sao OKRs không nên gắn trực tiếp với lương thưởng?

Câu 9: Mục tiêu trong tổ chức được minh bạch sẽ mang lại lợi ích gì?

Câu 10: Khi nào chúng ta nên sử dụng Kết quả chính Input (Đầu vào)?

Câu 11: Câu hỏi để thu thập ý tưởng về mục tiêu của công ty là gì?

Câu 12: Quá trình thiết lập OKRs cho toàn bộ công ty sẽ mất bao nhiêu thời gian?

Câu 13: OKRs được phân thành những loại nào?

Câu 14: Phương pháp quản trị OKRs có niềm tin như thế nào về con người?

Câu 15: Đâu là phát biểu đúng về kết quả chính Outcome (Kết quả)?

Câu 16: Vai trò của OKRs là gì?

Câu 17: Việc liên tục đạt được mục tiêu chứng tỏ điều gì?

Câu 18: OKRs sẽ mang lại lợi ích cho ai trong công ty?

Câu 19: Đâu là phát biểu đúng về kết quả chính Input (Đầu vào)?

Câu 20: Muốn thực hiện OKRs thành công các tổ chức cần phải có những văn hoá nào?

Câu 21: Khi viết Kết quả chính cần đảm bảo điều gì?

Câu 22: Theo John Doerr 5 lợi ích chính của OKRs là gì?

Câu 23: Đâu là lỗi sai khi thiết lập OKRs trong tổ chức?

Câu 24: Đâu là lỗi sai khi viết Kết quả chính?

Câu 25: Câu hỏi đặt ra khi viết bộ OKRs của trưởng nhóm là gì?

Câu 26: Liên kết linh hoạt (Fluid alignment) trong OKRs là như thế nào?

Câu 27: Theo John Doerr doanh nghiệp cần có yếu tố nào kết hơp với OKRs để có thể "dẫn đầu cuộc đua" trên thị trường?

Câu 28: Khi nào thì bạn chưa nên đóng lại OKRs của mình?

Câu 29: OKRs là phương pháp quản trị dùng để thiết lập mục tiêu cho

Câu 30: Khi nào chúng ta không nên dùng kết quả chính Output?

Câu 31: OKRs của nhóm là:

Câu 32: Mục tiêu cần đảm bảo những tính chất nào?

Câu 33: Đâu không phải đặc điểm của OKRs?

Câu 34: Đâu là phát biểu đúng về kết quả chính Output (Đầu ra)?

Câu 35: Mỗi Objective chỉ nên có bao nhiêu Key Results?

Câu 36: Cấp độ nào sau đây nằm trong cấu trúc OKRs?

Câu 37: OKRs được dùng để?

Câu 38: Trong một chu kỳ mỗi cá nhân nên có bao nhiều Objective

Câu 39: Cơ chế phản hồi trong OKRs được thực hiện như thế nào?

Câu 40: Thiết lập mục tiêu đa chiều có tác dụng như thế nào?

Câu 41: Kết thúc Check-in người quản lý phải làm gì?

Câu 42: Để có thể đặt được mục tiêu, thành viên trong tổ chức cần nắm vững điều gì?

Câu 43: Ai là người công bố những mục tiêu quan trọng trong quý tới đến toàn bộ tổ chức?

Câu 44: OKRs dành cho những công ty, tổ chức như thế nào?

Câu 45: Đâu là lỗi sai của người quản lý khi thực hiện check-in?

Câu 46: Một chu kỳ OKRs điển hình sẽ kéo dài trong bao lâu?

Câu 47: Tính tập trung của OKRs thể hiện ở việc?

Câu 48: Câu hỏi để tinh chỉnh các KR input, output, outcome là gì?

Câu 49: Liên kết chéo trong OKRs là như thế nào?

Câu 50: CFRs giống OKRs ở điểm nào?