Trắc nghiệm OKRs cho quản lý

Đối tượng: Quản lý cấp trung trong công ty
Số lượng: 50 câu
Thời gian: 30 phút
Thời gian còn lại:
00 Giờ
00 Phút
00 Giây

Câu 1: Nên tổng kết OKRs vào thời điểm nào?

Câu 2: Câu hỏi đặt ra khi viết bộ OKRs của trưởng nhóm là gì?

Câu 3: Khi chấm điểm phân loại một bộ OKRs chúng ta phải dựa vào điều gì?

Câu 4: Đâu không phải là ý nghĩa của OKRs?

Câu 5: Vai trò của người lãnh đạo trong buổi tổng kết OKRs của nhân viên là gì?

Câu 6: Quá trình thiết lập OKRs cho toàn bộ công ty sẽ mất bao nhiêu thời gian?

Câu 7: Thiết lập mục tiêu đa chiều có tác dụng như thế nào?

Câu 8: Nguyên tắc của OKRs sẽ mang lại điều gì?

Câu 9: Đâu là lỗi sai của người quản lý khi thực hiện check-in?

Câu 10: Bạn cần lưu ý điều gì khi chấm điểm phân loại OKRs?

Câu 11: Muốn thực hiện OKRs thành công các tổ chức cần phải có những văn hoá nào?

Câu 12: OKRs được thiết lập theo chiều nào?

Câu 13: Khi thực hiện mục tiêu cam kết cần lưu ý điều gì?

Câu 14: Đâu là phát biểu đúng về kết quả chính Outcome (Kết quả)?

Câu 15: Đâu là phát biểu đúng về kết quả chính Input (Đầu vào)?

Câu 16: OKRs mở rộng/khát vọng hoàn thành tốt là cần đạt được tối thiểu bao nhiêu %?

Câu 17: Đâu không phải là câu hỏi tinh chỉnh OKRs?

Câu 18: Vì sao CEO cần thuyết phục nhóm quản lý cấp trung thực hiện OKRs?

Câu 19: Không thực hiện check-in OKRs khiến cho:

Câu 20: Sự kết nối trong hệ thống OKRs là kết nối giữa:

Câu 21: Đâu là điểm khác biệt của OKRs so với MBO (Management by Objective)

Câu 22: Cấp độ nào sau đây nằm trong cấu trúc OKRs?

Câu 23: Theo John Doerr doanh nghiệp cần có yếu tố nào kết hơp với OKRs để có thể "dẫn đầu cuộc đua" trên thị trường?

Câu 24: Câu hỏi đặt ra khi viết bộ OKRs của nhóm là gì?

Câu 25: Đâu là lỗi sai khi thiết lập OKRs trong tổ chức?

Câu 26: OKRs cam kết hoàn thành tốt là cần đạt được tối thiểu bao nhiêu %?

Câu 27: Liên kết chéo trong OKRs là như thế nào?

Câu 28: Việc liên tục đạt được mục tiêu chứng tỏ điều gì?

Câu 29: Ý tưởng về mục tiêu công ty nên được thu thập từ ai?

Câu 30: Đâu là lỗi sai khi viết Mục tiêu?

Câu 31: OKRs là viết tắt của?

Câu 32: OKRs giúp tổ chức đạt được mục tiêu bằng cách nào?

Câu 33: Khi nào thì bạn chưa nên đóng lại OKRs của mình?

Câu 34: Vì sao cần phải đảm bảo đúng Nguyên tắc khi thực hiện OKRs?

Câu 35: Trong một chu kỳ mỗi cá nhân nên có bao nhiều Objective

Câu 36: Tại sao OKRs không nên gắn trực tiếp với lương thưởng?

Câu 37: Key Results thể hiện điều gì?

Câu 38: Khi viết Kết quả chính cần đảm bảo điều gì?

Câu 39: Kết thúc Check-in người quản lý phải làm gì?

Câu 40: Tính tập trung của OKRs thể hiện ở việc?

Câu 41: Theo John Doerr 5 lợi ích chính của OKRs là gì?

Câu 42: Sau khi đã viết được ra bộ OKRs, bạn cần tự kiểm tra lại bằng câu hỏi nào?

Câu 43: Vai trò của OKRs trong thang quản trị mục tiêu của tổ chức là gì?

Câu 44: Phương pháp quản trị OKRs có niềm tin như thế nào về con người?

Câu 45: Kết quả chính cần đảm bảo những tính chất nào?

Câu 46: Câu hỏi để viết bộ OKRs tốt hơn là gì?

Câu 47: Đâu là mô tả đúng về buổi check-in

Câu 48: Các bộ OKRs trong tổ chức cần phải?

Câu 49: Mục tiêu trong tổ chức được minh bạch sẽ mang lại lợi ích gì?

Câu 50: OKRs được dùng để?