Trắc nghiệm OKRs cho quản lý

Đối tượng: Quản lý cấp trung trong công ty
Số lượng: 50 câu
Thời gian: 30 phút
Thời gian còn lại:
00 Giờ
00 Phút
00 Giây

Câu 1: Quá trình thiết lập OKRs cho toàn bộ công ty sẽ mất bao nhiêu thời gian?

Câu 2: Bạn cần lưu ý điều gì khi chấm điểm phân loại OKRs?

Câu 3: Tại sao OKRs không nên gắn trực tiếp với lương thưởng?

Câu 4: Theo John Doerr CFRs có vai trò như thế nào với OKRs?

Câu 5: Đâu là phát biểu đúng về kết quả chính Outcome (Kết quả)?

Câu 6: Cơ chế phản hồi trong OKRs được thực hiện như thế nào?

Câu 7: Đâu là điểm khác biệt của OKRs so với MBO (Management by Objective)

Câu 8: Kết quả chính cần đảm bảo những tính chất nào?

Câu 9: Tính trong suốt (minh bạch) của OKRs được thể hiện ở điểm nào?

Câu 10: Ai là người công bố những mục tiêu quan trọng trong quý tới đến toàn bộ tổ chức?

Câu 11: OKRs là viết tắt của?

Câu 12: Câu hỏi để viết bộ OKRs tốt hơn là gì?

Câu 13: Vai trò của OKRs trong thang quản trị mục tiêu của tổ chức là gì?

Câu 14: OKRs dành cho những công ty, tổ chức như thế nào?

Câu 15: Đâu là lỗi sai của người quản lý khi thực hiện check-in?

Câu 16: Nếu Mục tiêu không có Kết quả chính thì sẽ thế nào?

Câu 17: Đâu là phát biểu đúng về kết quả chính Output (Đầu ra)?

Câu 18: Câu hỏi đặt ra khi viết bộ OKRs của trưởng nhóm là gì?

Câu 19: Một chu kỳ OKRs điển hình sẽ kéo dài trong bao lâu?

Câu 20: Mục tiêu cần đảm bảo những tính chất nào?

Câu 21: Một cuộc họp Check-in sẽ bao gồm những ai?

Câu 22: Vai trò của người quản lý trong một buổi check-in là gì?

Câu 23: Mục tiêu trong tổ chức được minh bạch sẽ mang lại lợi ích gì?

Câu 24: OKRs giúp tổ chức đạt được mục tiêu bằng cách nào?

Câu 25: Đâu không phải là câu hỏi tinh chỉnh OKRs?

Câu 26: Cuộc họp Check-in nên diễn ra với tần suất như thế nào?

Câu 27: Lợi ích của OKRs dành cho người quản lý là gì?

Câu 28: CFRs giống OKRs ở điểm nào?

Câu 29: Đâu là phát biểu đúng về kết quả chính Input (Đầu vào)?

Câu 30: Liên kết linh hoạt (Fluid alignment) trong OKRs là như thế nào?

Câu 31: OKRs được thiết lập theo chiều nào?

Câu 32: Câu hỏi để thu thập ý tưởng về mục tiêu của công ty là gì?

Câu 33: Để có thể đặt được mục tiêu, thành viên trong tổ chức cần nắm vững điều gì?

Câu 34: Sự kết nối trong hệ thống OKRs là kết nối giữa:

Câu 35: Kết thúc Check-in người quản lý phải làm gì?

Câu 36: OKRs cam kết hoàn thành tốt là cần đạt được tối thiểu bao nhiêu %?

Câu 37: OKRs của nhóm thuộc sở hữu của ai?

Câu 38: Vì sao CEO cần thuyết phục nhóm quản lý cấp trung thực hiện OKRs?

Câu 39: Khi thực hiện mục tiêu cam kết cần lưu ý điều gì?

Câu 40: OKRs mở rộng/khát vọng hoàn thành tốt là cần đạt được tối thiểu bao nhiêu %?

Câu 41: Liên kết chéo trong OKRs là như thế nào?

Câu 42: Câu hỏi đặt ra khi viết bộ OKRs của nhóm là gì?

Câu 43: Theo John Doerr doanh nghiệp cần có yếu tố nào kết hơp với OKRs để có thể "dẫn đầu cuộc đua" trên thị trường?

Câu 44: Vì sao cần phải đảm bảo đúng Nguyên tắc khi thực hiện OKRs?

Câu 45: Ai là người thực hiện tổng kết OKRs?

Câu 46: Theo John Doerr Kết quả chính được chia thành những loại nào?

Câu 47: Sau khi tạo ra được bộ OKRs, chúng ta nên làm gì?

Câu 48: Vì sao cần tổng kết OKRs?

Câu 49: Không thực hiện check-in OKRs khiến cho:

Câu 50: Vai trò của người lãnh đạo trong buổi tổng kết OKRs của nhân viên là gì?