Trắc nghiệm OKRs cho quản lý

Đối tượng: Quản lý cấp trung trong công ty
Số lượng: 50 câu
Thời gian: 30 phút
Thời gian còn lại:
00 Giờ
00 Phút
00 Giây

Câu 1: Để có thể đặt được mục tiêu, thành viên trong tổ chức cần nắm vững điều gì?

Câu 2: Khi viết Kết quả chính cần đảm bảo điều gì?

Câu 3: Vì sao cần phải đảm bảo đúng Nguyên tắc khi thực hiện OKRs?

Câu 4: Đâu là phát biểu đúng về kết quả chính Outcome (Kết quả)?

Câu 5: Khi chấm điểm phân loại một bộ OKRs chúng ta phải dựa vào điều gì?

Câu 6: Tại sao OKRs không nên gắn trực tiếp với lương thưởng?

Câu 7: Liên kết rõ ràng (Explicit alignment) trong OKRs là như thế nào?

Câu 8: OKRs là viết tắt của?

Câu 9: Vai trò của người quản lý trong một buổi check-in là gì?

Câu 10: Nguyên tắc của OKRs sẽ mang lại điều gì?

Câu 11: Mục tiêu cần đảm bảo những tính chất nào?

Câu 12: Theo John Doerr Kết quả chính được chia thành những loại nào?

Câu 13: Vì sao cần tổng kết OKRs?

Câu 14: Cuộc họp Check-in nên diễn ra với tần suất như thế nào?

Câu 15: OKRs giúp tổ chức đạt được mục tiêu bằng cách nào?

Câu 16: Thiết lập mục tiêu đa chiều có tác dụng như thế nào?

Câu 17: OKRs của nhóm thuộc sở hữu của ai?

Câu 18: Ai là người thực hiện tổng kết OKRs?

Câu 19: Theo John Doerr doanh nghiệp cần có yếu tố nào kết hơp với OKRs để có thể "dẫn đầu cuộc đua" trên thị trường?

Câu 20: Đâu là phát biểu đúng về kết quả chính Output (Đầu ra)?

Câu 21: CFRs giống OKRs ở điểm nào?

Câu 22: Đâu không phải là ý nghĩa của OKRs?

Câu 23: OKRs sẽ mang lại lợi ích cho ai trong công ty?

Câu 24: CFRs là viết tắt của

Câu 25: Theo John Doerr 5 lợi ích chính của OKRs là gì?

Câu 26: Cấp độ nào sau đây nằm trong cấu trúc OKRs?

Câu 27: Xây dựng OKRs quý (Quy trình của VNOKRs) bao gồm bao nhiêu bước?

Câu 28: Kết thúc Check-in người quản lý phải làm gì?

Câu 29: Theo John Doerr, công thức viết OKRs sẽ như thế nào?

Câu 30: Đâu là lỗi sai của người quản lý khi thực hiện check-in?

Câu 31: Liên kết chéo trong OKRs là như thế nào?

Câu 32: Vai trò của OKRs là gì?

Câu 33: Một chu kỳ OKRs điển hình sẽ kéo dài trong bao lâu?

Câu 34: Đâu không phải là câu hỏi tinh chỉnh OKRs?

Câu 35: Muốn thực hiện OKRs thành công các tổ chức cần phải có những văn hoá nào?

Câu 36: Một cuộc họp Check-in sẽ bao gồm những ai?

Câu 37: Đâu là điểm khác biệt của OKRs so với MBO (Management by Objective)

Câu 38: Quá trình thiết lập OKRs cho toàn bộ công ty sẽ mất bao nhiêu thời gian?

Câu 39: Khi thực hiện mục tiêu cam kết cần lưu ý điều gì?

Câu 40: Không thực hiện check-in OKRs khiến cho:

Câu 41: Sự kết nối trong hệ thống OKRs là kết nối giữa:

Câu 42: Ý tưởng về mục tiêu công ty nên được thu thập từ ai?

Câu 43: Trong một chu kỳ mỗi cá nhân nên có bao nhiều Objective

Câu 44: OKRs của nhóm là:

Câu 45: Đâu không phải đặc điểm của OKRs?

Câu 46: Nên tổng kết OKRs vào thời điểm nào?

Câu 47: Đâu là lỗi sai khi viết Kết quả chính?

Câu 48: Vai trò của OKRs trong thang quản trị mục tiêu của tổ chức là gì?

Câu 49: Khi nào chúng ta không nên dùng kết quả chính Output?

Câu 50: Khi nào thì bạn chưa nên đóng lại OKRs của mình?