Trắc nghiệm OKRs cho quản lý

Đối tượng: Quản lý cấp trung trong công ty
Số lượng: 50 câu
Thời gian: 30 phút
Thời gian còn lại:
00 Giờ
00 Phút
00 Giây

Câu 1: Theo John Doerr Kết quả chính được chia thành những loại nào?

Câu 2: Việc liên tục đạt được mục tiêu chứng tỏ điều gì?

Câu 3: Khi viết Kết quả chính cần đảm bảo điều gì?

Câu 4: Được ghi nhận liên tục và kịp thời sẽ giúp ích gì cho nhân viên?

Câu 5: Sau buổi check-in người quản lý và chủ sở hữu bộ OKRs cần phải làm gì?

Câu 6: Không thực hiện check-in OKRs khiến cho:

Câu 7: Câu hỏi để tinh chỉnh các KR input, output, outcome là gì?

Câu 8: Muốn thực hiện OKRs thành công các tổ chức cần phải có những văn hoá nào?

Câu 9: Các bộ OKRs trong tổ chức cần phải?

Câu 10: Nếu Mục tiêu không có Kết quả chính thì sẽ thế nào?

Câu 11: Đâu là phát biểu đúng về kết quả chính Output (Đầu ra)?

Câu 12: OKRs của nhóm thuộc sở hữu của ai?

Câu 13: Khi nào chúng ta không nên dùng kết quả chính Output?

Câu 14: Vì sao CEO cần thuyết phục nhóm quản lý cấp trung thực hiện OKRs?

Câu 15: Sau khi đã viết được ra bộ OKRs, bạn cần tự kiểm tra lại bằng câu hỏi nào?

Câu 16: Đâu không phải là ý nghĩa của OKRs?

Câu 17: OKRs giúp tổ chức đạt được mục tiêu bằng cách nào?

Câu 18: Đâu không phải là câu hỏi tinh chỉnh OKRs?

Câu 19: Kết quả chính cần đảm bảo những tính chất nào?

Câu 20: Lợi ích của OKRs dành cho người quản lý là gì?

Câu 21: Theo John Doerr 5 lợi ích chính của OKRs là gì?

Câu 22: Câu hỏi đặt ra khi viết bộ OKRs của trưởng nhóm là gì?

Câu 23: Đâu là lỗi sai khi viết Mục tiêu?

Câu 24: Đâu là phát biểu đúng về kết quả chính Outcome (Kết quả)?

Câu 25: Liên kết rõ ràng (Explicit alignment) trong OKRs là như thế nào?

Câu 26: Đâu là phát biểu đúng về kết quả chính Input (Đầu vào)?

Câu 27: Mục tiêu cần đảm bảo những tính chất nào?

Câu 28: Để có thể đặt được mục tiêu, thành viên trong tổ chức cần nắm vững điều gì?

Câu 29: Mục tiêu trong tổ chức được minh bạch sẽ mang lại lợi ích gì?

Câu 30: Cơ chế phản hồi trong OKRs được thực hiện như thế nào?

Câu 31: CFRs là viết tắt của

Câu 32: Vai trò của người lãnh đạo trong buổi tổng kết OKRs của nhân viên là gì?

Câu 33: Cuộc họp Check-in nên diễn ra với tần suất như thế nào?

Câu 34: Theo John Doerr doanh nghiệp cần có yếu tố nào kết hơp với OKRs để có thể "dẫn đầu cuộc đua" trên thị trường?

Câu 35: OKRs được phân thành những loại nào?

Câu 36: Đâu không phải đặc điểm của OKRs?

Câu 37: Liên kết chéo trong OKRs là như thế nào?

Câu 38: Vì sao người quản lý cần phản hồi cho nhân viên khi tổng kết OKRs?

Câu 39: Tính trong suốt (minh bạch) của OKRs được thể hiện ở điểm nào?

Câu 40: OKRs được thiết lập theo chiều nào?

Câu 41: Theo John Doerr, công thức viết OKRs sẽ như thế nào?

Câu 42: OKRs là phương pháp quản trị dùng để thiết lập mục tiêu cho

Câu 43: Nguyên tắc của OKRs sẽ mang lại điều gì?

Câu 44: Trong một chu kỳ mỗi cá nhân nên có bao nhiều Objective

Câu 45: Liên kết linh hoạt (Fluid alignment) trong OKRs là như thế nào?

Câu 46: Vì sao cần tổng kết OKRs?

Câu 47: Khi nào thì bạn chưa nên đóng lại OKRs của mình?

Câu 48: Đâu là lỗi sai của người quản lý khi thực hiện check-in?

Câu 49: Vai trò của OKRs là gì?

Câu 50: Câu hỏi để thu thập ý tưởng về mục tiêu của công ty là gì?