Trắc nghiệm OKRs cho quản lý

Đối tượng: Quản lý cấp trung trong công ty
Số lượng: 50 câu
Thời gian: 30 phút
Thời gian còn lại:
00 Giờ
00 Phút
00 Giây

Câu 1: OKRs dành cho những công ty, tổ chức như thế nào?

Câu 2: OKRs là phương pháp quản trị dùng để thiết lập mục tiêu cho

Câu 3: Theo John Doerr, công thức viết OKRs sẽ như thế nào?

Câu 4: Mục tiêu cần đảm bảo những tính chất nào?

Câu 5: Kết quả chính cần đảm bảo những tính chất nào?

Câu 6: Trong một chu kỳ mỗi cá nhân nên có bao nhiều Objective

Câu 7: Đâu không phải đặc điểm của OKRs?

Câu 8: OKRs của nhóm thuộc sở hữu của ai?

Câu 9: Các bộ OKRs trong tổ chức cần phải?

Câu 10: Tính trong suốt (minh bạch) của OKRs được thể hiện ở điểm nào?

Câu 11: OKRs được thiết lập theo chiều nào?

Câu 12: Thiết lập mục tiêu đa chiều có tác dụng như thế nào?

Câu 13: Tại sao OKRs không nên gắn trực tiếp với lương thưởng?

Câu 14: OKRs giúp tổ chức đạt được mục tiêu bằng cách nào?

Câu 15: OKRs được phân thành những loại nào?

Câu 16: OKRs cam kết hoàn thành tốt là cần đạt được tối thiểu bao nhiêu %?

Câu 17: OKRs mở rộng/khát vọng hoàn thành tốt là cần đạt được tối thiểu bao nhiêu %?

Câu 18: Theo John Doerr 5 lợi ích chính của OKRs là gì?

Câu 19: Lợi ích của OKRs dành cho người quản lý là gì?

Câu 20: OKRs của nhóm là:

Câu 21: Một chu kỳ OKRs điển hình sẽ kéo dài trong bao lâu?

Câu 22: OKRs sẽ mang lại lợi ích cho ai trong công ty?

Câu 23: Đâu không phải là ý nghĩa của OKRs?

Câu 24: Vai trò của OKRs là gì?

Câu 25: Muốn thực hiện OKRs thành công các tổ chức cần phải có những văn hoá nào?

Câu 26: Xây dựng OKRs quý (Quy trình của VNOKRs) bao gồm bao nhiêu bước?

Câu 27: Câu hỏi để thu thập ý tưởng về mục tiêu của công ty là gì?

Câu 28: Ai là người công bố những mục tiêu quan trọng trong quý tới đến toàn bộ tổ chức?

Câu 29: Câu hỏi đặt ra khi viết bộ OKRs của nhóm là gì?

Câu 30: Theo John Doerr Kết quả chính được chia thành những loại nào?

Câu 31: Đâu là phát biểu đúng về kết quả chính Input (Đầu vào)?

Câu 32: Khi nào chúng ta nên sử dụng Kết quả chính Input (Đầu vào)?

Câu 33: Đâu là phát biểu đúng về kết quả chính Output (Đầu ra)?

Câu 34: Khi nào chúng ta không nên dùng kết quả chính Output?

Câu 35: Đâu là phát biểu đúng về kết quả chính Outcome (Kết quả)?

Câu 36: Câu hỏi để viết bộ OKRs tốt hơn là gì?

Câu 37: Khi viết Kết quả chính cần đảm bảo điều gì?

Câu 38: Sau khi đã viết được ra bộ OKRs, bạn cần tự kiểm tra lại bằng câu hỏi nào?

Câu 39: Sự kết nối trong hệ thống OKRs là kết nối giữa:

Câu 40: Đâu là mô tả đúng về buổi check-in

Câu 41: Một cuộc họp Check-in sẽ bao gồm những ai?

Câu 42: Cuộc họp Check-in nên diễn ra với tần suất như thế nào?

Câu 43: Vai trò của người quản lý trong một buổi check-in là gì?

Câu 44: Kết thúc Check-in người quản lý phải làm gì?

Câu 45: Đâu là lỗi sai của người quản lý khi thực hiện check-in?

Câu 46: CFRs là viết tắt của

Câu 47: Được ghi nhận liên tục và kịp thời sẽ giúp ích gì cho nhân viên?

Câu 48: Vì sao cần tổng kết OKRs?

Câu 49: Bạn cần lưu ý điều gì khi chấm điểm phân loại OKRs?

Câu 50: Vì sao người quản lý cần phản hồi cho nhân viên khi tổng kết OKRs?