Trắc nghiệm OKRs cho quản lý

Đối tượng: Quản lý cấp trung trong công ty
Số lượng: 50 câu
Thời gian: 30 phút
Thời gian còn lại:
00 Giờ
00 Phút
00 Giây

Câu 1: Tại sao OKRs không nên gắn trực tiếp với lương thưởng?

Câu 2: OKRs cam kết hoàn thành tốt là cần đạt được tối thiểu bao nhiêu %?

Câu 3: OKRs dành cho những công ty, tổ chức như thế nào?

Câu 4: OKRs mở rộng/khát vọng hoàn thành tốt là cần đạt được tối thiểu bao nhiêu %?

Câu 5: Khi nào chúng ta không nên dùng kết quả chính Output?

Câu 6: Đâu là lỗi sai khi viết Kết quả chính?

Câu 7: Đâu là phát biểu đúng về kết quả chính Outcome (Kết quả)?

Câu 8: OKRs là phương pháp quản trị dùng để thiết lập mục tiêu cho

Câu 9: Khi chấm điểm phân loại một bộ OKRs chúng ta phải dựa vào điều gì?

Câu 10: Sự kết nối trong hệ thống OKRs là kết nối giữa:

Câu 11: Câu hỏi đặt ra khi viết bộ OKRs của nhóm là gì?

Câu 12: Key Results thể hiện điều gì?

Câu 13: Cấp độ nào sau đây nằm trong cấu trúc OKRs?

Câu 14: Khi nào chúng ta nên sử dụng Kết quả chính Input (Đầu vào)?

Câu 15: Theo John Doerr 5 lợi ích chính của OKRs là gì?

Câu 16: Xây dựng OKRs quý (Quy trình của VNOKRs) bao gồm bao nhiêu bước?

Câu 17: Tính tập trung của OKRs thể hiện ở việc?

Câu 18: Thiết lập mục tiêu đa chiều có tác dụng như thế nào?

Câu 19: Câu hỏi để thu thập ý tưởng về mục tiêu của công ty là gì?

Câu 20: Đâu là mô tả đúng về buổi check-in

Câu 21: Mục tiêu trong tổ chức được minh bạch sẽ mang lại lợi ích gì?

Câu 22: Nên tổng kết OKRs vào thời điểm nào?

Câu 23: Để có thể đặt được mục tiêu, thành viên trong tổ chức cần nắm vững điều gì?

Câu 24: Cuộc họp Check-in nên diễn ra với tần suất như thế nào?

Câu 25: Được ghi nhận liên tục và kịp thời sẽ giúp ích gì cho nhân viên?

Câu 26: Sau buổi check-in người quản lý và chủ sở hữu bộ OKRs cần phải làm gì?

Câu 27: Vì sao CEO cần thuyết phục nhóm quản lý cấp trung thực hiện OKRs?

Câu 28: Câu hỏi để tinh chỉnh các KR input, output, outcome là gì?

Câu 29: Liên kết chéo trong OKRs là như thế nào?

Câu 30: Vai trò của OKRs trong thang quản trị mục tiêu của tổ chức là gì?

Câu 31: Đâu không phải là câu hỏi tinh chỉnh OKRs?

Câu 32: Theo John Doerr, công thức viết OKRs sẽ như thế nào?

Câu 33: Quá trình thiết lập OKRs cho toàn bộ công ty sẽ mất bao nhiêu thời gian?

Câu 34: OKRs của nhóm là:

Câu 35: OKRs được phân thành những loại nào?

Câu 36: Trong một chu kỳ mỗi cá nhân nên có bao nhiều Objective

Câu 37: Đâu không phải là ý nghĩa của OKRs?

Câu 38: Liên kết rõ ràng (Explicit alignment) trong OKRs là như thế nào?

Câu 39: OKRs sẽ mang lại lợi ích cho ai trong công ty?

Câu 40: Đâu là điểm khác biệt của OKRs so với MBO (Management by Objective)

Câu 41: CFRs là viết tắt của

Câu 42: Một chu kỳ OKRs điển hình sẽ kéo dài trong bao lâu?

Câu 43: Đâu là phát biểu đúng về kết quả chính Output (Đầu ra)?

Câu 44: Đâu là lỗi sai của người quản lý khi thực hiện check-in?

Câu 45: Mỗi Objective chỉ nên có bao nhiêu Key Results?

Câu 46: OKRs của nhóm thuộc sở hữu của ai?

Câu 47: Theo John Doerr Kết quả chính được chia thành những loại nào?

Câu 48: Phương pháp quản trị OKRs có niềm tin như thế nào về con người?

Câu 49: Nguyên tắc "Trao quyền" trong OKRs được thể hiện như thế nào?

Câu 50: Vì sao cần tổng kết OKRs?