Trắc nghiệm OKRs cho quản lý

Đối tượng: Quản lý cấp trung trong công ty
Số lượng: 50 câu
Thời gian: 30 phút
Thời gian còn lại:
00 Giờ
00 Phút
00 Giây

Câu 1: Kết quả chính cần đảm bảo những tính chất nào?

Câu 2: Các bộ OKRs trong tổ chức cần phải?

Câu 3: Tính trong suốt (minh bạch) của OKRs được thể hiện ở điểm nào?

Câu 4: Câu hỏi đặt ra khi viết bộ OKRs của trưởng nhóm là gì?

Câu 5: Đâu là phát biểu đúng về kết quả chính Input (Đầu vào)?

Câu 6: Vì sao cần tổng kết OKRs?

Câu 7: Khi nào thì bạn chưa nên đóng lại OKRs của mình?

Câu 8: Câu hỏi để viết bộ OKRs tốt hơn là gì?

Câu 9: Ai là người thực hiện tổng kết OKRs?

Câu 10: OKRs cam kết hoàn thành tốt là cần đạt được tối thiểu bao nhiêu %?

Câu 11: Đâu là lỗi sai khi thiết lập OKRs trong tổ chức?

Câu 12: Khi viết Kết quả chính cần đảm bảo điều gì?

Câu 13: Đâu là mô tả đúng về buổi check-in

Câu 14: OKRs giúp tổ chức đạt được mục tiêu bằng cách nào?

Câu 15: Tính tập trung của OKRs thể hiện ở việc?

Câu 16: Câu hỏi để tinh chỉnh các KR input, output, outcome là gì?

Câu 17: Đâu là phát biểu đúng về kết quả chính Outcome (Kết quả)?

Câu 18: Đâu không phải đặc điểm của OKRs?

Câu 19: OKRs mang lại lợi ích cho ai?

Câu 20: Vai trò của OKRs trong thang quản trị mục tiêu của tổ chức là gì?

Câu 21: Theo John Doerr Kết quả chính được chia thành những loại nào?

Câu 22: Phương pháp quản trị OKRs có niềm tin như thế nào về con người?

Câu 23: Nên tổng kết OKRs vào thời điểm nào?

Câu 24: CFRs là viết tắt của

Câu 25: Một chu kỳ OKRs điển hình sẽ kéo dài trong bao lâu?

Câu 26: Theo John Doerr CFRs có vai trò như thế nào với OKRs?

Câu 27: Không thực hiện check-in OKRs khiến cho:

Câu 28: Nguyên tắc "Trao quyền" trong OKRs được thể hiện như thế nào?

Câu 29: Sau khi đã viết được ra bộ OKRs, bạn cần tự kiểm tra lại bằng câu hỏi nào?

Câu 30: Vì sao cần phải đảm bảo đúng Nguyên tắc khi thực hiện OKRs?

Câu 31: Liên kết chéo trong OKRs là như thế nào?

Câu 32: Đâu là lỗi sai khi viết Kết quả chính?

Câu 33: Lợi ích của OKRs dành cho người quản lý là gì?

Câu 34: Vì sao CEO cần thuyết phục nhóm quản lý cấp trung thực hiện OKRs?

Câu 35: Quá trình thiết lập OKRs cho toàn bộ công ty sẽ mất bao nhiêu thời gian?

Câu 36: Để có thể đặt được mục tiêu, thành viên trong tổ chức cần nắm vững điều gì?

Câu 37: Cơ chế phản hồi trong OKRs được thực hiện như thế nào?

Câu 38: OKRs của nhóm là:

Câu 39: Theo John Doerr, công thức viết OKRs sẽ như thế nào?

Câu 40: Một cuộc họp Check-in sẽ bao gồm những ai?

Câu 41: Khi nào chúng ta nên sử dụng Kết quả chính Input (Đầu vào)?

Câu 42: Câu hỏi để thu thập ý tưởng về mục tiêu của công ty là gì?

Câu 43: Ai là người công bố những mục tiêu quan trọng trong quý tới đến toàn bộ tổ chức?

Câu 44: OKRs là viết tắt của?

Câu 45: Muốn thực hiện OKRs thành công các tổ chức cần phải có những văn hoá nào?

Câu 46: Được ghi nhận liên tục và kịp thời sẽ giúp ích gì cho nhân viên?

Câu 47: Khi nào chúng ta không nên dùng kết quả chính Output?

Câu 48: Câu hỏi đặt ra khi viết bộ OKRs của nhóm là gì?

Câu 49: Sau khi tạo ra được bộ OKRs, chúng ta nên làm gì?

Câu 50: Theo John Doerr 5 lợi ích chính của OKRs là gì?