Trắc nghiệm OKRs cho nhân viên

Đối tượng: Nhân viên để áp dụng OKRs vào trong công việc hàng ngày
Số lượng: 50 câu
Thời gian: 30 phút
Thời gian còn lại:
00 Giờ
00 Phút
00 Giây

Câu 1: Khi thiết lập OKRs mỗi cá nhân cần lưu ý điều gì?

Câu 2: Câu hỏi để tinh chỉnh các KR Input, Output, Outcome là gì?

Câu 3: Mục tiêu trả lời cho câu hỏi nào?

Câu 4: OKRs sẽ mang lại lợi ích cho ai trong công ty?

Câu 5: Khi nào thì bạn chưa nên đóng lại OKRs của mình?

Câu 6: Liên kết rõ ràng (Explicit alignment) trong OKRs là như thế nào?

Câu 7: Tính trong suốt (minh bạch) của OKRs được thể hiện ở điểm nào?

Câu 8: Các bộ OKRs trong tổ chức cần phải?

Câu 9: Vì sao người quản lý cần phản hồi cho nhân viên khi tổng kết OKRs?

Câu 10: Việc liên tục đạt được mục tiêu chứng tỏ điều gì?

Câu 11: Khi thực hiện mục tiêu cam kết cần lưu ý điều gì?

Câu 12: Cuộc họp Check-in nên diễn ra với tần suất như thế nào?

Câu 13: Không thực hiện check-in OKRs khiến cho?

Câu 14: Để có thể đặt được mục tiêu, thành viên trong tổ chức cần nắm vững điều gì?

Câu 15: Khi nào chúng ta nên sử dụng Kết quả chính Input (Đầu vào)?

Câu 16: Tính khát vọng của OKRs thể hiện như thế nào?

Câu 17: Tại sao OKRs không nên gắn trực tiếp với lương thưởng?

Câu 18: Một chu kỳ OKRs điển hình sẽ kéo dài trong bao lâu?

Câu 19: Đâu là lỗi sai khi thiết lập OKRs trong tổ chức.

Câu 20: Mỗi bộ OKRs thuộc sở hữu của ai?

Câu 21: Sau khi đã viết được ra bộ OKRs, bạn cần tự kiểm tra lại bằng câu hỏi nào?

Câu 22: Liên kết chéo trong OKRs là như thế nào?

Câu 23: Theo John Doerr 5 lợi ích chính của OKRs là gì?

Câu 24: Vì sao Kết quả chính cần phải chứa số và kiểm chứng được?

Câu 25: Kết quả chính cần đảm bảo những tính chất nào?

Câu 26: Vì sao Kết quả chính cần phải có thời hạn?

Câu 27: Bạn cần lưu ý điều gì khi chấm điểm phân loại OKRs cuối chu kỳ?

Câu 28: Key Results thể hiện điều gì?

Câu 29: Đâu không phải đặc điểm của OKRs?

Câu 30: Vì sao phải theo dõi tiến độ OKRs hàng tuần?

Câu 31: Đâu là phát biểu đúng về kết quả chính Output (Đầu ra)?

Câu 32: Vì sao Kết quả chính cần thách thức nhưng vẫn cần phải thực tế?

Câu 33: Câu hỏi để viết bộ OKRs tốt hơn là gì?

Câu 34: Trong một chu kỳ mỗi cá nhân nên có bao nhiều Objective?

Câu 35: Mục tiêu cam kết là mục tiêu như thế nào?

Câu 36: Vì sao Kết quả chính cần phải cụ thể?

Câu 37: Nếu Mục tiêu không có Kết quả chính thì sẽ thế nào?

Câu 38: OKRs là phương pháp quản trị dùng để thiết lập mục tiêu cho

Câu 39: Mục tiêu và Kết quả chính có mối liên hệ thế nào?

Câu 40: Ưu điểm của Key Results Input là gì?

Câu 41: Mục tiêu mở rộng (khát vọng) là mục tiêu như thế nào?

Câu 42: Đâu là phát biểu đúng về kết quả chính Outcome (Kết quả)?

Câu 43: CFRs là viết tắt của

Câu 44: Ý tưởng về mục tiêu công ty nên được thu thập từ ai?

Câu 45: Thiết lập OKRs cho toàn bộ tổ chức cần phải theo chiều nào?

Câu 46: Lợi ích của OKRs dành cho người nhân viên là gì?

Câu 47: Đâu là rủi ro đối với Key Results Input?

Câu 48: Sự kết nối trong hệ thống OKRs là kết nối giữa

Câu 49: OKRs là viết tắt của?

Câu 50: Câu hỏi để thu thập ý tưởng về mục tiêu của công ty là gì?