Trắc nghiệm OKRs cho nhân viên

Đối tượng: Nhân viên để áp dụng OKRs vào trong công việc hàng ngày
Số lượng: 50 câu
Thời gian: 30 phút
Thời gian còn lại:
00 Giờ
00 Phút
00 Giây

Câu 1: Vì sao Kết quả chính cần thách thức nhưng vẫn cần phải thực tế?

Câu 2: Thiết lập OKRs cho toàn bộ tổ chức cần phải theo chiều nào?

Câu 3: Các bộ OKRs trong tổ chức cần phải?

Câu 4: Vì sao phải theo dõi tiến độ OKRs hàng tuần?

Câu 5: Ai là người công bố những mục tiêu quan trọng trong quý tới đến toàn bộ tổ chức?

Câu 6: Lợi ích của OKRs dành cho người nhân viên là gì?

Câu 7: Đâu là lỗi sai khi thiết lập OKRs trong tổ chức.

Câu 8: Đâu là phát biểu đúng về kết quả chính Input (Đầu vào)?

Câu 9: Nếu Mục tiêu không có Kết quả chính thì sẽ thế nào?

Câu 10: Ưu điểm của Key Results Outcome là gì?

Câu 11: Với những Key Results Output, Outcome không kiểm soát được chúng ta nên làm gì?

Câu 12: Vì sao nhân viên cần phản hồi hướng lên cho người quản lý khi tổng kết OKRs?

Câu 13: Để có thể đặt được mục tiêu, thành viên trong tổ chức cần nắm vững điều gì?

Câu 14: Theo John Doerr Kết quả chính được chia thành những loại nào?

Câu 15: Theo John Doerr, công thức viết OKRs sẽ như thế nào?

Câu 16: Tinh chỉnh bộ OKRs bằng cách nào?

Câu 17: Kết quả chính cần đảm bảo những tính chất nào?

Câu 18: Key Results thể hiện điều gì?

Câu 19: Mỗi bộ OKRs thuộc sở hữu của ai?

Câu 20: Cấu trúc của một bộ OKRs bao gồm?

Câu 21: Khi nào chúng ta nên sử dụng Kết quả chính Input (Đầu vào)?

Câu 22: Ý tưởng về mục tiêu công ty nên được thu thập từ ai?

Câu 23: Khi thiết lập OKRs mỗi cá nhân cần lưu ý điều gì?

Câu 24: Khi nào thì bạn chưa nên đóng lại OKRs của mình?

Câu 25: Key Results là gì?

Câu 26: Khi viết Kết quả chính cần đảm bảo điều gì?

Câu 27: Objective là gì?

Câu 28: Đâu là lỗi sai khi viết Mục tiêu?

Câu 29: Ưu điểm của Key Results Output là gì?

Câu 30: Câu hỏi để thu thập ý tưởng về mục tiêu của công ty là gì?

Câu 31: Trong một chu kỳ mỗi cá nhân nên có bao nhiều Objective?

Câu 32: OKRs được phân thành những loại nào?

Câu 33: Sự kết nối trong hệ thống OKRs là kết nối giữa

Câu 34: OKRs cam kết hoàn thành tốt là cần đạt được tối thiểu bao nhiêu ?

Câu 35: Vì sao Kết quả chính cần phải cụ thể?

Câu 36: OKRs sẽ mang lại lợi ích cho ai trong công ty?

Câu 37: Câu hỏi để viết bộ OKRs tốt hơn là gì?

Câu 38: Vì sao Mục tiêu cần phải rõ ràng?

Câu 39: Vì sao Kết quả chính cần phải có thời hạn?

Câu 40: Khi nào chúng ta không nên dùng kết quả chính Output?

Câu 41: Liên kết chéo trong OKRs là như thế nào?

Câu 42: Ưu điểm của Key Results Input là gì?

Câu 43: Vì sao cần tổng kết OKRs vào cuối chu kỳ?

Câu 44: Kết quả chính trả lời cho câu hỏi nào?

Câu 45: Đâu là phát biểu đúng về kết quả chính Outcome (Kết quả)?

Câu 46: Vì sao người quản lý cần phản hồi cho nhân viên khi tổng kết OKRs?

Câu 47: Đâu là lỗi sai khi viết Kết quả chính

Câu 48: Cấp độ nào sau đây nằm trong cấu trúc OKRs?

Câu 49: Theo John Doerr 5 lợi ích chính của OKRs là gì?

Câu 50: CFRs là viết tắt của