Trắc nghiệm OKRs cho nhân viên

Đối tượng: Nhân viên để áp dụng OKRs vào trong công việc hàng ngày
Số lượng: 50 câu
Thời gian: 30 phút
Thời gian còn lại:
00 Giờ
00 Phút
00 Giây

Câu 1: OKRs là phương pháp quản trị dùng để thiết lập mục tiêu cho

Câu 2: Ý tưởng về mục tiêu công ty nên được thu thập từ ai?

Câu 3: Ưu điểm của Key Results Input là gì?

Câu 4: Nhiệm vụ của người nhân viên trong một buổi check-in là gì?

Câu 5: OKRs là viết tắt của?

Câu 6: Kết quả chính trả lời cho câu hỏi nào?

Câu 7: Với những Key Results Output, Outcome không kiểm soát được chúng ta nên làm gì?

Câu 8: Mục tiêu trả lời cho câu hỏi nào?

Câu 9: Trong một chu kỳ mỗi cá nhân nên có bao nhiều Objective?

Câu 10: Cấp độ nào sau đây nằm trong cấu trúc OKRs?

Câu 11: OKRs của nhân viên trả lời cho câu hỏi nào?

Câu 12: Ưu điểm của Key Results Outcome là gì?

Câu 13: Lợi ích của OKRs dành cho người nhân viên là gì?

Câu 14: OKRs được dùng để?

Câu 15: Theo John Doerr Kết quả chính được chia thành những loại nào?

Câu 16: Để có thể đặt được mục tiêu, thành viên trong tổ chức cần nắm vững điều gì?

Câu 17: Key Results thể hiện điều gì?

Câu 18: Vì sao Kết quả chính cần thách thức nhưng vẫn cần phải thực tế?

Câu 19: Nên tổng kết OKRs vào thời điểm nào?

Câu 20: Bạn cần lưu ý điều gì khi chấm điểm phân loại OKRs cuối chu kỳ?

Câu 21: Câu hỏi để viết bộ OKRs tốt hơn là gì?

Câu 22: Các bộ OKRs trong tổ chức cần phải?

Câu 23: Key Results là gì?

Câu 24: Objective là gì?

Câu 25: Đâu là lỗi sai khi thiết lập OKRs trong tổ chức.

Câu 26: Một chu kỳ OKRs điển hình sẽ kéo dài trong bao lâu?

Câu 27: OKRs mở rộng/khát vọng hoàn thành tốt là cần đạt được tối thiểu bao nhiêu %?

Câu 28: Vì sao cần thực hiện Check-in nháp trước mỗi buổi Check-in?

Câu 29: Đâu là lỗi sai khi viết Mục tiêu?

Câu 30: Tính trong suốt (minh bạch) của OKRs được thể hiện ở điểm nào?

Câu 31: Đâu không phải đặc điểm của OKRs?

Câu 32: Ưu điểm của Key Results Output là gì?

Câu 33: OKRs cam kết hoàn thành tốt là cần đạt được tối thiểu bao nhiêu ?

Câu 34: Không thực hiện check-in OKRs khiến cho?

Câu 35: Mỗi Objective nên có bao nhiêu Key Results?

Câu 36: Đâu là lỗi sai khi viết Kết quả chính

Câu 37: Vì sao cần tổng kết OKRs vào cuối chu kỳ?

Câu 38: Mục tiêu và Kết quả chính có mối liên hệ thế nào?

Câu 39: Vì sao nhân viên cần phản hồi hướng lên cho người quản lý khi tổng kết OKRs?

Câu 40: Mỗi bộ OKRs thuộc sở hữu của ai?

Câu 41: Việc liên tục đạt được mục tiêu chứng tỏ điều gì?

Câu 42: Khi nào thì bạn chưa nên đóng lại OKRs của mình?

Câu 43: Liên kết chéo trong OKRs là như thế nào?

Câu 44: Khi thiết lập OKRs mỗi cá nhân cần lưu ý điều gì?

Câu 45: Cuộc họp Check-in nên diễn ra với tần suất như thế nào?

Câu 46: Khi thực hiện mục tiêu cam kết cần lưu ý điều gì?

Câu 47: Khi nào chúng ta không nên dùng kết quả chính Output?

Câu 48: Ai là người công bố những mục tiêu quan trọng trong quý tới đến toàn bộ tổ chức?

Câu 49: Thiết lập OKRs cho toàn bộ tổ chức cần phải theo chiều nào?

Câu 50: Mục tiêu cam kết là mục tiêu như thế nào?