Trắc nghiệm OKRs cho nhân viên

Đối tượng: Nhân viên để áp dụng OKRs vào trong công việc hàng ngày
Số lượng: 50 câu
Thời gian: 30 phút
Thời gian còn lại:
00 Giờ
00 Phút
00 Giây

Câu 1: Đâu là rủi ro đối với Key Results Input?

Câu 2: Cấu trúc của một bộ OKRs bao gồm?

Câu 3: Câu hỏi để thu thập ý tưởng về mục tiêu của công ty là gì?

Câu 4: Ưu điểm của Key Results Input là gì?

Câu 5: Khi nào chúng ta nên sử dụng Kết quả chính Input (Đầu vào)?

Câu 6: Liên kết rõ ràng (Explicit alignment) trong OKRs là như thế nào?

Câu 7: OKRs được dùng để?

Câu 8: Tính khát vọng của OKRs thể hiện như thế nào?

Câu 9: Mỗi bộ OKRs thuộc sở hữu của ai?

Câu 10: Các bộ OKRs trong tổ chức cần phải?

Câu 11: Sau buổi check-in người quản lý và chủ sở hữu bộ OKRs cần phải làm gì?

Câu 12: Câu hỏi để viết bộ OKRs tốt hơn là gì?

Câu 13: Khi nào chúng ta không nên dùng kết quả chính Output?

Câu 14: Với những Key Results Output, Outcome không kiểm soát được chúng ta nên làm gì?

Câu 15: Vì sao cần tổng kết OKRs vào cuối chu kỳ?

Câu 16: Khi viết Kết quả chính cần đảm bảo điều gì?

Câu 17: Vì sao phải theo dõi tiến độ OKRs hàng tuần?

Câu 18: Để có thể đặt được mục tiêu, thành viên trong tổ chức cần nắm vững điều gì?

Câu 19: Kết quả chính trả lời cho câu hỏi nào?

Câu 20: Tính trong suốt (minh bạch) của OKRs được thể hiện ở điểm nào?

Câu 21: Một chu kỳ OKRs điển hình sẽ kéo dài trong bao lâu?

Câu 22: Đâu là phát biểu đúng về kết quả chính Outcome (Kết quả)?

Câu 23: Sự kết nối trong hệ thống OKRs là kết nối giữa

Câu 24: Cuộc họp Check-in nên diễn ra với tần suất như thế nào?

Câu 25: Objective là gì?

Câu 26: Đâu là lỗi sai khi viết OKRs?

Câu 27: Đâu là phát biểu đúng về kết quả chính Output (Đầu ra)?

Câu 28: Đâu là lỗi sai khi viết Mục tiêu?

Câu 29: Ý tưởng về mục tiêu công ty nên được thu thập từ ai?

Câu 30: Liên kết chéo trong OKRs là như thế nào?

Câu 31: Khi thực hiện mục tiêu cam kết cần lưu ý điều gì?

Câu 32: Vì sao Kết quả chính cần phải cụ thể?

Câu 33: OKRs là viết tắt của?

Câu 34: Nếu Mục tiêu không có Kết quả chính thì sẽ thế nào?

Câu 35: Mục tiêu cam kết là mục tiêu như thế nào?

Câu 36: Không thực hiện check-in OKRs khiến cho?

Câu 37: Thiết lập OKRs cho toàn bộ tổ chức cần phải theo chiều nào?

Câu 38: Trong một chu kỳ mỗi cá nhân nên có bao nhiều Objective?

Câu 39: Đâu không phải đặc điểm của OKRs?

Câu 40: Một cuộc họp Check-in sẽ bao gồm những ai?

Câu 41: OKRs được phân thành những loại nào?

Câu 42: Việc liên tục đạt được mục tiêu chứng tỏ điều gì?

Câu 43: Mục tiêu cần đảm bảo những tính chất nào?

Câu 44: Cấp độ nào sau đây nằm trong cấu trúc OKRs?

Câu 45: OKRs của nhân viên trả lời cho câu hỏi nào?

Câu 46: Nên tổng kết OKRs vào thời điểm nào?

Câu 47: Vì sao nhân viên cần phản hồi hướng lên cho người quản lý khi tổng kết OKRs?

Câu 48: OKRs là phương pháp quản trị dùng để thiết lập mục tiêu cho

Câu 49: Theo John Doerr, công thức viết OKRs sẽ như thế nào?

Câu 50: Bạn cần lưu ý điều gì khi chấm điểm phân loại OKRs cuối chu kỳ?