Trắc nghiệm OKRs cho nhân viên

Đối tượng: Nhân viên để áp dụng OKRs vào trong công việc hàng ngày
Số lượng: 50 câu
Thời gian: 30 phút
Thời gian còn lại:
00 Giờ
00 Phút
00 Giây

Câu 1: OKRs mở rộng/khát vọng hoàn thành tốt là cần đạt được tối thiểu bao nhiêu %?

Câu 2: Viết OKRs không tốt thể hiện ở điểm nào?

Câu 3: Không thực hiện check-in OKRs khiến cho?

Câu 4: Sau buổi check-in người quản lý và chủ sở hữu bộ OKRs cần phải làm gì?

Câu 5: Các bộ OKRs trong tổ chức cần phải?

Câu 6: Câu hỏi để tinh chỉnh các KR Input, Output, Outcome là gì?

Câu 7: Thiết lập OKRs cho toàn bộ tổ chức cần phải theo chiều nào?

Câu 8: OKRs của nhân viên trả lời cho câu hỏi nào?

Câu 9: Câu hỏi để thu thập ý tưởng về mục tiêu của công ty là gì?

Câu 10: Vì sao Mục tiêu cần phải truyền cảm hứng?

Câu 11: Bạn cần lưu ý điều gì khi chấm điểm phân loại OKRs cuối chu kỳ?

Câu 12: Đâu không phải đặc điểm của OKRs?

Câu 13: Đâu là lỗi sai khi viết OKRs?

Câu 14: Tính khát vọng của OKRs thể hiện như thế nào?

Câu 15: Với những Key Results Output, Outcome không kiểm soát được chúng ta nên làm gì?

Câu 16: Ý tưởng về mục tiêu công ty nên được thu thập từ ai?

Câu 17: Ai là người thực hiện tổng kết OKRs?

Câu 18: Cuộc họp Check-in nên diễn ra với tần suất như thế nào?

Câu 19: Objective là gì?

Câu 20: Vì sao cần tổng kết OKRs vào cuối chu kỳ?

Câu 21: Khi thực hiện mục tiêu cam kết cần lưu ý điều gì?

Câu 22: OKRs được dùng để?

Câu 23: Khi nào chúng ta không nên dùng kết quả chính Output?

Câu 24: Lợi ích của OKRs dành cho người nhân viên là gì?

Câu 25: OKRs là phương pháp quản trị dùng để thiết lập mục tiêu cho

Câu 26: Kết quả chính trả lời cho câu hỏi nào?

Câu 27: Vì sao người quản lý cần phản hồi cho nhân viên khi tổng kết OKRs?

Câu 28: Theo John Doerr 5 lợi ích chính của OKRs là gì?

Câu 29: Key Results thể hiện điều gì?

Câu 30: Tại sao OKRs không nên gắn trực tiếp với lương thưởng?

Câu 31: Khi nào thì bạn chưa nên đóng lại OKRs của mình?

Câu 32: Mục tiêu trả lời cho câu hỏi nào?

Câu 33: Để có thể đặt được mục tiêu, thành viên trong tổ chức cần nắm vững điều gì?

Câu 34: OKRs được phân thành những loại nào?

Câu 35: Cơ chế phản hồi trong OKRs được thực hiện như thế nào?

Câu 36: Ưu điểm của Key Results Output là gì?

Câu 37: Mục tiêu cần đảm bảo những tính chất nào?

Câu 38: Cấu trúc của một bộ OKRs bao gồm?

Câu 39: Một chu kỳ OKRs điển hình sẽ kéo dài trong bao lâu?

Câu 40: Vì sao Kết quả chính cần phải cụ thể?

Câu 41: Thiết lập mục tiêu đa chiều có tác dụng như thế nào?

Câu 42: Nên sử dụng loại Key Results nào?

Câu 43: Vì sao Kết quả chính cần thách thức nhưng vẫn cần phải thực tế?

Câu 44: Đâu là phát biểu đúng về kết quả chính Input (Đầu vào)?

Câu 45: Đâu là lỗi sai khi thiết lập OKRs trong tổ chức.

Câu 46: Tinh chỉnh bộ OKRs bằng cách nào?

Câu 47: Đâu là phát biểu đúng về kết quả chính Outcome (Kết quả)?

Câu 48: Key Results là gì?

Câu 49: Liên kết rõ ràng (Explicit alignment) trong OKRs là như thế nào?

Câu 50: Sự kết nối trong hệ thống OKRs là kết nối giữa