Trắc nghiệm OKRs cho nhân viên

Đối tượng: Nhân viên để áp dụng OKRs vào trong công việc hàng ngày
Số lượng: 50 câu
Thời gian: 30 phút
Thời gian còn lại:
00 Giờ
00 Phút
00 Giây

Câu 1: OKRs được phân thành những loại nào?

Câu 2: Mục tiêu cần đảm bảo những tính chất nào?

Câu 3: Lợi ích của OKRs dành cho người nhân viên là gì?

Câu 4: Thiết lập OKRs cho toàn bộ tổ chức cần phải theo chiều nào?

Câu 5: Liên kết chéo trong OKRs là như thế nào?

Câu 6: Không thực hiện check-in OKRs khiến cho?

Câu 7: Đâu là phát biểu đúng về kết quả chính Input (Đầu vào)?

Câu 8: Objective là gì?

Câu 9: Cấu trúc của một bộ OKRs bao gồm?

Câu 10: Tính khát vọng của OKRs thể hiện như thế nào?

Câu 11: Nên tổng kết OKRs vào thời điểm nào?

Câu 12: OKRs của nhân viên trả lời cho câu hỏi nào?

Câu 13: Sau buổi check-in người quản lý và chủ sở hữu bộ OKRs cần phải làm gì?

Câu 14: Ai là người thực hiện tổng kết OKRs?

Câu 15: Một cuộc họp Check-in sẽ bao gồm những ai?

Câu 16: Theo John Doerr, công thức viết OKRs sẽ như thế nào?

Câu 17: Theo John Doerr Kết quả chính được chia thành những loại nào?

Câu 18: Vì sao Kết quả chính cần phải có thời hạn?

Câu 19: Key Results là gì?

Câu 20: Trong một chu kỳ mỗi cá nhân nên có bao nhiều Objective?

Câu 21: Vì sao phải theo dõi tiến độ OKRs hàng tuần?

Câu 22: Ưu điểm của Key Results Outcome là gì?

Câu 23: Đâu là lỗi sai khi viết Mục tiêu?

Câu 24: Đâu là rủi ro đối với Key Results Input?

Câu 25: Mỗi Objective nên có bao nhiêu Key Results?

Câu 26: Đâu là lỗi sai của người nhân viên khi thực hiện check-in?

Câu 27: Nên sử dụng loại Key Results nào?

Câu 28: OKRs là viết tắt của?

Câu 29: OKRs được dùng để?

Câu 30: Liên kết linh hoạt (Fluid alignment) trong OKRs là như thế nào?

Câu 31: Câu hỏi để viết bộ OKRs tốt hơn là gì?

Câu 32: Tính trong suốt (minh bạch) của OKRs được thể hiện ở điểm nào?

Câu 33: Đâu là lỗi sai khi thiết lập OKRs trong tổ chức.

Câu 34: Mục tiêu mở rộng (khát vọng) là mục tiêu như thế nào?

Câu 35: Ưu điểm của Key Results Output là gì?

Câu 36: Câu hỏi để tinh chỉnh các KR Input, Output, Outcome là gì?

Câu 37: Việc liên tục đạt được mục tiêu chứng tỏ điều gì?

Câu 38: Các bộ OKRs trong tổ chức cần phải?

Câu 39: Câu hỏi để thu thập ý tưởng về mục tiêu của công ty là gì?

Câu 40: Khi nào chúng ta không nên dùng kết quả chính Output?

Câu 41: Ý tưởng về mục tiêu công ty nên được thu thập từ ai?

Câu 42: Bạn cần lưu ý điều gì khi chấm điểm phân loại OKRs cuối chu kỳ?

Câu 43: Khi thực hiện mục tiêu cam kết cần lưu ý điều gì?

Câu 44: Vì sao cần tổng kết OKRs vào cuối chu kỳ?

Câu 45: Nhiệm vụ của người nhân viên trong một buổi check-in là gì?

Câu 46: Khi viết Kết quả chính cần đảm bảo điều gì?

Câu 47: Sự kết nối trong hệ thống OKRs là kết nối giữa

Câu 48: Vì sao Mục tiêu cần phải truyền cảm hứng?

Câu 49: Khi thiết lập OKRs mỗi cá nhân cần lưu ý điều gì?

Câu 50: Sau khi tạo ra được bộ OKRs, chúng ta nên?