Trắc nghiệm OKRs cho nhân viên

Đối tượng: Nhân viên để áp dụng OKRs vào trong công việc hàng ngày
Số lượng: 50 câu
Thời gian: 30 phút
Thời gian còn lại:
00 Giờ
00 Phút
00 Giây

Câu 1: OKRs được phân thành những loại nào?

Câu 2: Liên kết rõ ràng (Explicit alignment) trong OKRs là như thế nào?

Câu 3: Khi nào thì bạn chưa nên đóng lại OKRs của mình?

Câu 4: Đâu là phát biểu đúng về kết quả chính Input (Đầu vào)?

Câu 5: Ưu điểm của Key Results Output là gì?

Câu 6: Nên sử dụng loại Key Results nào?

Câu 7: Các bộ OKRs trong tổ chức cần phải?

Câu 8: Khi thiết lập OKRs mỗi cá nhân cần lưu ý điều gì?

Câu 9: OKRs mở rộng/khát vọng hoàn thành tốt là cần đạt được tối thiểu bao nhiêu %?

Câu 10: Theo John Doerr 5 lợi ích chính của OKRs là gì?

Câu 11: Sau khi đã viết được ra bộ OKRs, bạn cần tự kiểm tra lại bằng câu hỏi nào?

Câu 12: Lợi ích của OKRs dành cho người nhân viên là gì?

Câu 13: Vì sao Mục tiêu cần phải rõ ràng?

Câu 14: Ưu điểm của Key Results Input là gì?

Câu 15: Đâu không phải đặc điểm của OKRs?

Câu 16: Objective là gì?

Câu 17: Đâu là lỗi sai khi viết Mục tiêu?

Câu 18: Tính trong suốt (minh bạch) của OKRs được thể hiện ở điểm nào?

Câu 19: Viết OKRs không tốt thể hiện ở điểm nào?

Câu 20: OKRs là viết tắt của?

Câu 21: Vì sao cần tổng kết OKRs vào cuối chu kỳ?

Câu 22: Tại sao OKRs không nên gắn trực tiếp với lương thưởng?

Câu 23: Key Results thể hiện điều gì?

Câu 24: Kết quả chính cần đảm bảo những tính chất nào?

Câu 25: Đâu là lỗi sai của người nhân viên khi thực hiện check-in?

Câu 26: Sự kết nối trong hệ thống OKRs là kết nối giữa

Câu 27: Đâu là phát biểu đúng về kết quả chính Output (Đầu ra)?

Câu 28: Đâu là lỗi sai khi viết OKRs?

Câu 29: Vì sao Kết quả chính cần phải chứa số và kiểm chứng được?

Câu 30: OKRs cam kết hoàn thành tốt là cần đạt được tối thiểu bao nhiêu ?

Câu 31: Tinh chỉnh bộ OKRs bằng cách nào?

Câu 32: Một cuộc họp Check-in sẽ bao gồm những ai?

Câu 33: CFRs là viết tắt của

Câu 34: Ai là người thực hiện tổng kết OKRs?

Câu 35: Vì sao Mục tiêu cần phải truyền cảm hứng?

Câu 36: Không thực hiện check-in OKRs khiến cho?

Câu 37: Sau khi tạo ra được bộ OKRs, chúng ta nên?

Câu 38: Kết quả chính trả lời cho câu hỏi nào?

Câu 39: Đâu là lỗi sai khi thiết lập OKRs trong tổ chức.

Câu 40: Thiết lập OKRs cho toàn bộ tổ chức cần phải theo chiều nào?

Câu 41: Cấu trúc của một bộ OKRs bao gồm?

Câu 42: Ưu điểm của Key Results Outcome là gì?

Câu 43: Thiết lập mục tiêu đa chiều có tác dụng như thế nào?

Câu 44: Vì sao Kết quả chính cần thách thức nhưng vẫn cần phải thực tế?

Câu 45: Liên kết chéo trong OKRs là như thế nào?

Câu 46: Ý tưởng về mục tiêu công ty nên được thu thập từ ai?

Câu 47: Cấp độ nào sau đây nằm trong cấu trúc OKRs?

Câu 48: Trong một chu kỳ mỗi cá nhân nên có bao nhiều Objective?

Câu 49: Câu hỏi để thu thập ý tưởng về mục tiêu của công ty là gì?

Câu 50: Vì sao nhân viên cần phản hồi hướng lên cho người quản lý khi tổng kết OKRs?