Trắc nghiệm OKRs cho nhân viên

Đối tượng: Nhân viên để áp dụng OKRs vào trong công việc hàng ngày
Số lượng: 50 câu
Thời gian: 30 phút
Thời gian còn lại:
00 Giờ
00 Phút
00 Giây

Câu 1: OKRs là viết tắt của?

Câu 2: OKRs là phương pháp quản trị dùng để thiết lập mục tiêu cho

Câu 3: Cấu trúc của một bộ OKRs bao gồm?

Câu 4: Theo John Doerr, công thức viết OKRs sẽ như thế nào?

Câu 5: Mục tiêu cần đảm bảo những tính chất nào?

Câu 6: Kết quả chính cần đảm bảo những tính chất nào?

Câu 7: Trong một chu kỳ mỗi cá nhân nên có bao nhiều Objective?

Câu 8: Mỗi Objective nên có bao nhiêu Key Results?

Câu 9: Đâu không phải đặc điểm của OKRs?

Câu 10: OKRs của nhân viên trả lời cho câu hỏi nào?

Câu 11: Các bộ OKRs trong tổ chức cần phải?

Câu 12: Tính trong suốt (minh bạch) của OKRs được thể hiện ở điểm nào?

Câu 13: Thiết lập mục tiêu đa chiều có tác dụng như thế nào?

Câu 14: Tại sao OKRs không nên gắn trực tiếp với lương thưởng?

Câu 15: OKRs được phân thành những loại nào?

Câu 16: OKRs cam kết hoàn thành tốt là cần đạt được tối thiểu bao nhiêu ?

Câu 17: OKRs mở rộng/khát vọng hoàn thành tốt là cần đạt được tối thiểu bao nhiêu %?

Câu 18: Theo John Doerr 5 lợi ích chính của OKRs là gì?

Câu 19: Lợi ích của OKRs dành cho người nhân viên là gì?

Câu 20: Cấp độ nào sau đây nằm trong cấu trúc OKRs?

Câu 21: Một chu kỳ OKRs điển hình sẽ kéo dài trong bao lâu?

Câu 22: OKRs sẽ mang lại lợi ích cho ai trong công ty?

Câu 23: Thiết lập OKRs cho toàn bộ tổ chức cần phải theo chiều nào?

Câu 24: Ý tưởng về mục tiêu công ty nên được thu thập từ ai?

Câu 25: Câu hỏi để thu thập ý tưởng về mục tiêu của công ty là gì?

Câu 26: Ai là người công bố những mục tiêu quan trọng trong quý tới đến toàn bộ tổ chức?

Câu 27: Theo John Doerr Kết quả chính được chia thành những loại nào?

Câu 28: Đâu là phát biểu đúng về kết quả chính Input (Đầu vào)?

Câu 29: Khi nào chúng ta nên sử dụng Kết quả chính Input (Đầu vào)?

Câu 30: Đâu là phát biểu đúng về kết quả chính Output (Đầu ra)?

Câu 31: Khi nào chúng ta không nên dùng kết quả chính Output?

Câu 32: Đâu là phát biểu đúng về kết quả chính Outcome (Kết quả)?

Câu 33: Câu hỏi để viết bộ OKRs tốt hơn là gì?

Câu 34: Khi viết Kết quả chính cần đảm bảo điều gì?

Câu 35: Sau khi đã viết được ra bộ OKRs, bạn cần tự kiểm tra lại bằng câu hỏi nào?

Câu 36: Sự kết nối trong hệ thống OKRs là kết nối giữa

Câu 37: Đâu là lỗi sai khi viết Mục tiêu?

Câu 38: Đâu là lỗi sai khi viết Kết quả chính

Câu 39: Sau khi tạo ra được bộ OKRs, chúng ta nên?

Câu 40: Viết OKRs không tốt thể hiện ở điểm nào?

Câu 41: Một cuộc họp Check-in sẽ bao gồm những ai?

Câu 42: Cuộc họp Check-in nên diễn ra với tần suất như thế nào?

Câu 43: Nhiệm vụ của người nhân viên trong một buổi check-in là gì?

Câu 44: Sau buổi check-in người quản lý và chủ sở hữu bộ OKRs cần phải làm gì?

Câu 45: Không thực hiện check-in OKRs khiến cho?

Câu 46: Đâu là lỗi sai của người nhân viên khi thực hiện check-in?

Câu 47: Cơ chế phản hồi trong OKRs được thực hiện như thế nào?

Câu 48: Vì sao cần tổng kết OKRs vào cuối chu kỳ?

Câu 49: Ai là người thực hiện tổng kết OKRs?

Câu 50: Bạn cần lưu ý điều gì khi chấm điểm phân loại OKRs cuối chu kỳ?