Trắc nghiệm OKRs cho nhân viên

Đối tượng: Nhân viên để áp dụng OKRs vào trong công việc hàng ngày
Số lượng: 50 câu
Thời gian: 30 phút
Thời gian còn lại:
00 Giờ
00 Phút
00 Giây

Câu 1: Khi nào chúng ta không nên dùng kết quả chính Output?

Câu 2: Kết quả chính cần đảm bảo những tính chất nào?

Câu 3: Đâu là lỗi sai khi viết Mục tiêu?

Câu 4: Câu hỏi để viết bộ OKRs tốt hơn là gì?

Câu 5: Objective là gì?

Câu 6: Tính trong suốt (minh bạch) của OKRs được thể hiện ở điểm nào?

Câu 7: Nhiệm vụ của người nhân viên trong một buổi check-in là gì?

Câu 8: Mục tiêu cần đảm bảo những tính chất nào?

Câu 9: Theo John Doerr, công thức viết OKRs sẽ như thế nào?

Câu 10: Thiết lập OKRs cho toàn bộ tổ chức cần phải theo chiều nào?

Câu 11: Vì sao nhân viên cần phản hồi hướng lên cho người quản lý khi tổng kết OKRs?

Câu 12: Vì sao cần tổng kết OKRs vào cuối chu kỳ?

Câu 13: Một cuộc họp Check-in sẽ bao gồm những ai?

Câu 14: Kết quả chính trả lời cho câu hỏi nào?

Câu 15: Câu hỏi để thu thập ý tưởng về mục tiêu của công ty là gì?

Câu 16: Theo John Doerr Kết quả chính được chia thành những loại nào?

Câu 17: Đâu là lỗi sai khi viết Kết quả chính

Câu 18: Cấp độ nào sau đây nằm trong cấu trúc OKRs?

Câu 19: Lợi ích của OKRs dành cho người nhân viên là gì?

Câu 20: Mục tiêu và Kết quả chính có mối liên hệ thế nào?

Câu 21: Vì sao Mục tiêu cần phải rõ ràng?

Câu 22: Khi thực hiện mục tiêu cam kết cần lưu ý điều gì?

Câu 23: Đâu là rủi ro đối với Key Results Input?

Câu 24: Đâu không phải đặc điểm của OKRs?

Câu 25: Vì sao phải theo dõi tiến độ OKRs hàng tuần?

Câu 26: Câu hỏi để tinh chỉnh các KR Input, Output, Outcome là gì?

Câu 27: Trong một chu kỳ mỗi cá nhân nên có bao nhiều Objective?

Câu 28: Sự kết nối trong hệ thống OKRs là kết nối giữa

Câu 29: Nên sử dụng loại Key Results nào?

Câu 30: CFRs là viết tắt của

Câu 31: Để có thể đặt được mục tiêu, thành viên trong tổ chức cần nắm vững điều gì?

Câu 32: Sau buổi check-in người quản lý và chủ sở hữu bộ OKRs cần phải làm gì?

Câu 33: Liên kết chéo trong OKRs là như thế nào?

Câu 34: Nếu Mục tiêu không có Kết quả chính thì sẽ thế nào?

Câu 35: OKRs được dùng để?

Câu 36: OKRs sẽ mang lại lợi ích cho ai trong công ty?

Câu 37: OKRs là viết tắt của?

Câu 38: Thiết lập mục tiêu đa chiều có tác dụng như thế nào?

Câu 39: Liên kết linh hoạt (Fluid alignment) trong OKRs là như thế nào?

Câu 40: Mục tiêu trả lời cho câu hỏi nào?

Câu 41: Sau khi tạo ra được bộ OKRs, chúng ta nên?

Câu 42: Tinh chỉnh bộ OKRs bằng cách nào?

Câu 43: Ý tưởng về mục tiêu công ty nên được thu thập từ ai?

Câu 44: Mục tiêu của mỗi cá nhân trong tổ chức cần?

Câu 45: Với những Key Results Output, Outcome không kiểm soát được chúng ta nên làm gì?

Câu 46: OKRs của nhân viên trả lời cho câu hỏi nào?

Câu 47: Nên tổng kết OKRs vào thời điểm nào?

Câu 48: Một chu kỳ OKRs điển hình sẽ kéo dài trong bao lâu?

Câu 49: Tại sao OKRs không nên gắn trực tiếp với lương thưởng?

Câu 50: Liên kết rõ ràng (Explicit alignment) trong OKRs là như thế nào?