Trắc nghiệm hướng dẫn viết OKRs tốt

Đối tượng: Người mới tìm hiểu về OKRs, đang xây dựng bộ OKRs cho bản thân hoặc đội nhóm
Số lượng: 50 câu
Thời gian: 30 phút
Thời gian còn lại:
00 Giờ
00 Phút
00 Giây

Câu 1: Sự kết nối trong hệ thống OKRs là kết nối giữa

Câu 2: Theo Felipe Castro Kết quả chính được chia thành những loại nào?

Câu 3: Cấu trúc của một bộ OKRs bao gồm?

Câu 4: Để thiết lập được bộ OKRs của nhân viên bạn cần phải làm gì?

Câu 5: Khi nào chúng ta không nên dùng kết quả chính Output?

Câu 6: Đâu là lỗi sai khi viết Mục tiêu

Câu 7: Mỗi bộ OKRs thuộc sở hữu của ai?

Câu 8: Vì sao cần phải hạn chế số lượng mục tiêu trong một chu kỳ?

Câu 9: Kể tên các loại mục tiêu?

Câu 10: Khi nào chúng ta nên sử dụng Kết quả chính Input (Đầu vào)?

Câu 11: Bạn nên sử dụng Kết quả chính chỉ số mục tiêu (Target metric) loại nào?

Câu 12: Mục tiêu cần đảm bảo những tính chất nào?

Câu 13: Rủi ro của kết quả chính Input là gì?

Câu 14: Vì sao Mục tiêu cần phải rõ ràng?

Câu 15: Với mỗi mục tiêu bạn chỉ nên có bao nhiêu kết quả chính?

Câu 16: Khi thực hiện mục tiêu cam kết cần lưu ý điều gì?

Câu 17: Đâu không phải là câu hỏi tinh chỉnh OKRs?

Câu 18: Kết quả chính đường cơ sở (Baseline metric) là kết quả chính như thế nào?

Câu 19: Khi viết Kết quả chính cần đảm bảo điều gì?

Câu 20: Trong một chu kỳ chỉ nên có bao nhiều Mục tiêu?

Câu 21: Nếu Mục tiêu không có Kết quả chính thì sẽ thế nào?

Câu 22: Nên sử dụng loại Key Results theo phân loại của ai?

Câu 23: Vì sao Kết quả chính cần phải chứa số và chứng minh được?

Câu 24: Kết quả chính trả lời cho câu hỏi nào?

Câu 25: Kết quả chính dựa trên giá trị là kết quả chính như thế nào?

Câu 26: Mục tiêu trả lời cho câu hỏi nào?

Câu 27: Vì sao Mục tiêu cần phải truyền cảm hứng?

Câu 28: Kết quả chính dựa trên hoạt động là kết quả chính như thế nào?

Câu 29: Vì sao Kết quả chính cần thách thức nhưng vẫn cần phải thực tế?

Câu 30: Theo John Doerr, công thức viết OKRs sẽ như thế nào?

Câu 31: Sau khi tạo ra được bộ OKRs, chúng ta nên?

Câu 32: Một chu kỳ OKRs phổ biến sẽ diễn ra trong bao lâu?

Câu 33: Câu hỏi đặt ra khi viết bộ OKRs của Giám đốc là gì?

Câu 34: Đâu là phát biểu đúng về kết quả chính Output (Đầu ra)?

Câu 35: Vì sao Kết quả chính cần phải cụ thể?

Câu 36: Kết quả chính chỉ số mục tiêu (Target metric) bao gồm những loại nào?

Câu 37: Sau khi đã viết được ra bộ OKRs, bạn cần tự kiểm tra lại bằng câu hỏi nào?

Câu 38: Đâu là lỗi sai khi viết Kết quả chính

Câu 39: Kết quả chính cần đảm bảo những tính chất nào?

Câu 40: Vì sao Kết quả chính cần phải có thời hạn?

Câu 41: Đâu là phát biểu đúng về kết quả chính Outcome (Kết quả)?

Câu 42: Theo John Doerr Kết quả chính được chia thành những loại nào?

Câu 43: Theo Ben Lamort & Paul Niven Kết quả chính được chia thành những loại nào?

Câu 44: Đâu là phát biểu đúng về kết quả chính Input (Đầu vào)?

Câu 45: Cấu trúc điển hình của Kết quả chính dựa trên giá trị là:

Câu 46: Câu hỏi để viết bộ OKRs tốt hơn là gì?

Câu 47: Ai thường sẽ có xu hướng viết ra các Kết quả chính input?

Câu 48: Mục tiêu cam kết là mục tiêu như thế nào?

Câu 49: Mục tiêu mở rộng (khát vọng) là mục tiêu như thế nào?

Câu 50: Tại sao khi đưa ra mục tiêu của tổ chức người lãnh đạo phải nói rõ lý do "Tại sao" (Why)?