Luôn nhìn thấy cơ hội trong những hoàn cảnh khó khăn, INDEC đã đưa OKRs vào áp dụng từ rất sớm giúp biến đổi đội ngũ trở thành một đội quân tinh nhuệ vững vàng vượt qua Covid, CEO đạt được sự tự do về thời gian, dần rút khỏi doanh nghiệp để chuyển giao cho thế hệ kế cận.

Chia sẻ từ ông Nguyễn Mạnh Cường – CEO INDEC