COMMITMENT – Cam kết nghĩa là tất cả đều đồng ý thực hiện OKRs. Lịch trình và các nguồn lực sẽ được điều chỉnh để đảm bảo rằng OKRs sẽ đạt được.

Mỗi thành viên trong nhóm phải tạo ra các tín hiệu rất rõ ràng cho thấy họ đang bám sát OKRs.

Lợi ích Cam kết không diễn ra ngay từ đầu mà sẽ dần dần xuất hiện và trở thành Văn hoá của tổ chức.