Trong quá trình thực hiện OKRs, các nhà quản lý và nhân viên đều gắn các hoạt động hàng ngày của họ với tầm nhìn toàn công ty của tổ chức.

Theo Harvard Business Review, các công ty có nhân viên gắn kết cao có khả năng trở thành những công ty có hoạt động hiệu quả cao hơn gấp đôi.

Với OKRs, xung đột chức năng và chuyên môn giữa các phòng ban sẽ biến mất. Thay vào đó là sự hợp tác cùng giải quyết vấn đề.