Thúc đẩy động lực của nhân viên (Mai Xuân Đạt)

MAI XUÂN ĐẠT

LÀM SAO ĐỂ

QUẢN TRỊ ĐÚNG

Tài liệu giúp các CEO nhìn rõ các thực hành quản trị Ngược khiến cho CEO ngày càng bận rộn, đau đầu khi tổ chức phát triển lớn hơn. Từ đó giúp các CEO có tư duy đúng về quản trị để trở thành những nhà lãnh đạo hiệu quả.

    Đăng ký

    Bộ tài liệu này giúp ích gì cho bạn?

    Nhìn rõ những sai lầm phổ biến trong quản trị dẫn đến những thực hành NGƯỢC

    Hiểu rõ bản chất của Quản trị để tạo nên đội ngũ những con người phù hợp, tự chủ, liên kết và cam kết cao

    Biết cách để trở thành một nhà lãnh đạo hiệu quả, hiểu rõ vai trò, chức năng của một nhà quản lý