GOOGLE’S OKRs PLAYBOOK

WhatMatters.com

GOOGLE’S OKRs PLAYBOOK

Tài liệu của whatmatters.com tổng hợp lại cách OKRs hoạt động trong Google. Tuy nhiên đây là cách tiếp cận riêng của Google đối với OKRs, bạn có thể sẽ có cách tiếp cận khác.

    Đăng ký

    Bộ tài liệu này giúp ích gì cho bạn?

    Hiểu được cách triển khai OKRs của Google.

    Nắm được cách viết OKRs tốt và những cạm bẫy cần tránh khi viết OKRs.

    Sử dụng OKRs cam kết và OKRs khát vọng một cách hiệu quả.